Khung chương trình chuyên ngành Việt Nam học


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
CHIN 101 Tiếng Trung 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
CHIN 102 Tiếng Trung 2 2 3 60     X
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
CHIN 201 Tiếng Trung 3 3 3 60     X
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
VNSS 319 Lịch sử-Văn hóa-Con người Hà Nội 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam 3 X  
Khối kiến thức chuyên ngành DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
VNSS 131 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 2 40   X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 1 20   X  
HIST 221 Lịch sử văn minh thế giới 1 2 40   X  
MATH 142 Xác suất thống kê 1 2 40   X  
POLI 223 Xã hội học 1 2 40   X  
VNSS 125 Nhập môn khu vực học 1 2 40   X  
VNSS 166 Nhân học văn hóa 1 2 30   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 40   X  
VNSS 128 Văn học dân gian Việt Nam 2 3 60 Tiên quyết : Nhập môn khu vực học X  
VNSS 129 Địa lí Việt Nam 1 2 2 40 Tiên quyết : Nhập môn khu vực học X  
VNSS 130 Thực tế Văn hóa & Văn học dân gian 2 1 30 Tiên quyết : Nhập môn khu vực học X  
HIST 315 Nhân học đại cương và các dân tộc Việt Nam 3 2 40 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam X  
PHIL 283 Hán Nôm 1 3 2 40   X  
VNSS 233 Lịch sử Văn học Việt Nam 1 3 3 60 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam X  
VNSS 234 Tiếng Việt thực hành và Hoạt động giao tiếp Tiếng Việt 3 3 60 Tiên quyết : Nhập môn khu vực học X  
VNSS 235 Lịch sử Việt Nam 1 3 2 40 Tiên quyết : Nhập môn khu vực học X  
VNSS 236 Địa lí Việt Nam 2 3 2 40 Tiên quyết : Địa lí Việt Nam 1 X  
VNSS 237 Văn hóa Việt Nam trong Đông Nam Á 4 2 40   X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
GEOG 426 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 4 2 40 Tiên quyết : Địa lí Việt Nam 2 X  
PHIL 284 Hán Nôm 2 4 2 40 Tiên quyết : Hán Nôm 1 X  
ENGL 293 Tiếng Anh chuyên ngành 4 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
FREN 283 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3   X
RUSS 284 Tiếng Nga chuyên ngành Toán1 4 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
VNSS 240 Lịch sử Văn học Việt Nam 2 4 3 60 Tiên quyết : Lịch sử Văn học Việt Nam 1 X  
VNSS 241 Cơ sở ngôn ngữ học 4 3 60 Tiên quyết : Tiếng Việt thực hành và Hoạt động giao tiếp Tiếng Việt X  
VNSS 242 Lịch sử Việt Nam 2 4 3 60 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam 1 X  
VNSS 243 Thực tế Lịch sử & Địa lí Việt Nam 4 1 30 Tiên quyết : Địa lí Việt Nam 2 X  
VNSS 312 Lịch sử Văn học Việt Nam 3 5 3 60 Tiên quyết : Lịch sử Văn học Việt Nam 2 X  
VNSS 313 Ngữ pháp và Phong cách học Tiếng Việt 5 3 60   X  
VNSS 314 Lịch sử Việt Nam 3 5 3 60 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam 2 X  
VNSS 315 Văn hóa phương Đông 5 3 60 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam   X
VNSS 323 Tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam 5 2 40 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam   X
VNSS 324 Phong tục, tập quán Việt Nam 5 2 40 Tiên quyết : Hán Nôm 1   X
VNSS 317 Quy hoạch du lịch Việt Nam 5 3 90 Tiên quyết : Địa lí Việt Nam 2   X
VNSS 318 Lý thuyết truyền thông 5 2 40     X
VNSS 320 Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam 3 X  
POLI 329 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam 3 X  
VNSS 322 Thực tế Du lịch - Văn hóa - Báo chí 6 1 30 Tiên quyết : Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch X  
VNSS 316 Gia đình-dòng họ-làng xã người Việt 6 2 40 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam   X
VNSS 325 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 6 3 100 Tiên quyết : Địa lí Việt Nam 2   X
VNSS 326 Nghiệp vụ báo chí 1 6 3 100 Tiên quyết : Ngữ pháp và Phong cách học Tiếng Việt   X
VNSS 399 Thực tập chuyên môn 1 (VNH) 6 2 0   X  
VNSS 427 Kinh tế Việt Nam 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam 3 X  
VNSS 428 Du lịch sinh thái 7 2 60 Tiên quyết : Địa lí Việt Nam 2   X
VNSS 429 Quản trị lữ hành và Marketing du lịch 7 3 100 Tiên quyết : Địa lí Việt Nam 2   X
VNSS 430 Phương pháp nghiên cứu và nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa 7 3 105 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam   X
VNSS 431 Tổ chức và quản lí các hoạt động văn hóa 7 3 105 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam   X
VNSS 432 Quản lí di sản văn hóa và phát triển du lịch 7 2 60 Tiên quyết : Quản trị lữ hành và Marketing du lịch   X
VNSS 433 Nghiệp vụ báo chí 2 7 3 60 Tiên quyết : Nghiệp vụ báo chí 1   X
VNSS 434 Quan hệ công chúng 7 2 60     X
VNSS 498 Thực tập chuyên môn 2(VNH) 8 4 0   X  
VNSS 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019