Khung Chương trình đào tạo Chính trị học (Kinh tế chính trị) - K69


14-03-2019
  1. Trình độ đào tạo: Đại học
  2. Ngành đào tạo: Chính trị học
  3. Mã ngành: 7310201
  4. Loại hình đào tạo: Chính quy
  5. Thời gian đào tạo: 4 năm
  6. Tổng số tín chỉ: 130 (chưa kể phần nội dung GDTC và GDQP)

TT

Tên môn học

Mã môn

Học kì

Số
tín
chỉ

Phân bổ tín chỉ

Học phần tiên quyết

Số tiết
trên lớp

Tự học,
tự nghiên cứu (có hướng dẫn
)

LT

TH

I

Khối học vấn chung

 

 

35

 

 

 

 

I.1

Khối học vấn chung của Trường

 

 

25

 

 

 

 

I.1.1

Bắt buộc

 

 

23

 

 

 

 

1

Triết học Mác – Lênin

PHIS 105

1

3

 

 

 

 

2

Kinh tế chính trị học Mác – Lênin

POLI 104

2

2

 

 

 

 

3

Chủ nghĩa xã hội
khoa học

POLI 106

3

2

 

 

 

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 202

4

2

 

 

 

 

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

POLI 204

5

2

 

 

 

 

6

Ngoại ngữ 1

ENGL 103

CHIN 105

FREN 104

RUSS 105

1

3

 

 

 

 

7

Ngoại ngữ 2

ENGL 105

CHIN 106

FREN 106

RUSS 106

2

3

 

 

 

 

8

Tâm lí giáo dục

PSYC 101

1

4

 

 

 

 

9

Thống kê xã hội học

MATH 137

2

2

 

 

 

 

10

Giáo dục thể chất

PHYE 150

PHYE 151

PHYE 250

PHYE 251

 

4

 

 

 

 

11

Giáo dục quốc phòng và an ninh

DEFE 105

DEFE 106

DEFE 205

DEFE 206

 

 

165

 

 

I.1.2

Tự chọn

 

 

2/6

 

 

 

 

12.1

Tiếng Việt thực hành

COMM 106

1

2

 

 

 

 

12.2

Tin học đại cương

COMP 103

1

2

 

 

 

 

12.3

Nghệ thuật học
đại cương

COMM 107

1

2

 

 

 

 

II.2

Khối học vấn chung của nhóm ngành

 

 

10

 

 

 

 

13

Xã hội học đại cương

COMM 109

1

2

 

 

 

 

14

Nhập môn Khoa học
xã hội và nhân văn

COMM 103

2

2

 

 

 

 

15

Nhân học đại cương

COMM 108

3

2

 

 

 

 

16

Lịch sử văn minh
thế giới

COMM 110

3

2

 

 

 

 

17

Cơ sở văn hoá
Việt Nam

COMM 105

4

2

 

 

 

 

 

Khối học vấn ngành

 

 

95

 

 

 

 

II

Khối học vấn chung của ngành

 

 

26

 

 

 

 

II.1

Bắt buộc

 

 

14

 

 

 

 

18

Nhà nước và pháp luật

POLI 1201

1

3

 

 

 

 

19

Logic học

POLI 222

1

2

 

 

 

 

20

Kinh tế học đại cương

POLI 2101

2

3

 

 

 

 

21

Lịch sử tư tưởng
chính trị

POLI 2201

3

3

 

 

 

 

22

Kinh tế chính trị
quốc tế

POLI 2202

3

3

 

 

 

 

II.2

Tự chọn

 

 

12

 

 

 

 

23

Tự chọn 1

 

 

6/9

 

 

 

 

23.1

Hiến pháp và định chế chính trị ở Việt Nam

POLI 1102

2

3

 

 

 

 

23.2

Lịch sử Việt Nam
đại cương

POLI 1204

2

3

 

 

 

 

23.3

Đạo đức học và giáo dục đạo đức công vụ

POLI 1205

2

3

 

 

 

 

24

Tự chọn 2

 

 

6/9

 

 

 

 

24.1

Lịch sử tư tưởng
Việt Nam

POLI 2203

3

3

 

 

 

 

24.2

Hành chính học
đại cương

POLI 2204

3

3

 

 

 

 

24.3

Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng

POLI 2108

3

3

 

 

 

 

III

Khối học vấn
chuyên ngành

 

 

69

 

 

 

 

III.1

Khối học vấn cơ sở của chuyên ngành

 

 

18

 

 

 

 

III.1.1

Bắt buộc

 

 

12

 

 

 

 

25

Chính trị học đại cương

POLI 2102

3

3

 

 

 

 

26

Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở
Việt Nam

POLI 2207

4

3

 

 

 

 

27

Dân tộc và chính sách dân tộc ở
Việt Nam

POLI 2208

4

3

 

 

 

 

28

Chuyên đề Chính trị học 1

– Đảng chính trị

– Quyền lực chính trị và cầm quyền

POLI 2209

4

3

 

 

 

 

III.1.2

Tự chọn

 

 

6/9

 

 

 

 

29.1

Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy chính trị học

POLI 2210

4

3

 

 

 

 

29.2

Tâm lí học lãnh đạo

POLI 2211

4

3

 

 

 

 

29.3

Chính trị học phát triển

POLI 2212

4

3

 

 

 

 

III.2

Khối học vấn chuyên ngành và bổ trợ

 

 

51

 

 

 

 

III.2.1

Bắt buộc

 

 

29

 

 

 

 

30

Chính trị học
so sánh

POLI 3201

5

3

 

 

 

 

31

Chuyên đề Chính trị học 2

– Chính trị và truyền thông

– Dân chủ và pháp quyền

POLI 3202

5

3

 

 

 

 

32

Xây dựng Đảng

POLI 346

5

3

 

 

 

 

33

Kĩ năng thực hành Chính trị học 1

POLI 3203

5

3

 

 

 

 

34

Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị

POLI 3204

5

3

 

 

 

 

35

Chính sách công

POLI 348

6

3

 

 

 

 

36

Kĩ năng thực hành Chính trị học 2

POLI 3205

6

3

 

 

 

 

37

Giới thiệu tác phẩm ngoài mácxít về
chính trị

POLI 3206

6

3

 

 

 

 

38

Giới thiệu tác phẩm của Hồ Chí Minh về chính trị

POLI 3207

6

3

 

 

 

 

III.2.2

Tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

39

Tự chọn

 

 

2/4

 

 

 

 

39.1

Văn hoá chính trị

POLI 3208

6

2

 

 

 

 

39.2

Phương pháp tiếp cận và xử lí tình huống chính trị

POLI 3209

6

2

 

 

 

 

40

Tự chọn

 

 

10

 

 

 

 

40.1

Hướng chuyên ngành Chính trị Việt Nam (Modul 1)

 

 

 

 

 

 

 

40.1.1

Chuyên đề về Nhà nước Việt Nam

– Lịch sử xây dựng chính quyền
nhà nước Việt Nam

– Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

POLI 4201

7

3

 

 

 

 

40.1.2

Chính sách đối ngoại của Việt Nam

POLI 4202

7

3

 

 

 

 

40.1.3

Các tác phẩm của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản
Việt Nam

POLI 4203

7

4

 

 

 

 

40.2

Hướng chuyên ngành Chính trị quốc tế (Modul 2)

 

 

 

 

 

 

 

40.2.1

Nhập môn Chính trị quốc tế

POLI 4204

7

3

 

 

 

 

40.2.2

Chính sách và quan hệ chính trị

của các nước lớn từ sau Chiến tranh lạnh

POLI 4205

7

4

 

 

 

 

40.2.3

Thể chế chính trị
thế giới

POLI 4206

7

3

 

 

 

 

40.3

Hướng chuyên ngành Hồ Chí Minh học (Modul 3)

 

 

 

 

 

 

 

40.3.1

Nhập môn Hồ Chí Minh học

POLI 4207

7

3

 

 

 

 

40.3.2

Chuyên đề Hồ Chí Minh học

– Phương pháp
cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị
Việt Nam

POLI 4208

7

4

 

 

 

 

40.3.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, đạo đức, con người mới Việt Nam

POLI 4209

7

3

 

 

 

 

41

Thực tập

 

8

6

 

 

 

 

41.1

Thực tập chuyên môn 1

POLI 4210

8

3

 

 

 

 

41.2

Thực tập chuyên môn 2

POLI 4211

8

3

 

 

 

 

42

Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương

 

8

6

 

 

 

 

42.1

Những vấn đề cơ bản của chính trị Việt Nam

POLI 4212

8

3

 

 

 

 

42.2

Cấu trúc an ninh
khu vực Châu Á –
Thái Bình Dương

POLI 4213

8

3

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

Post by: quangcntt
14-03-2019