Khung Chương trình đào tạo Sư phạm Vật lý (Chất lượng cao) - K69


05-04-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn Ghi chú
Khối kiến thức chung PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 1 2 30   X    
COMP 103 Tin học đại cương 1 2 30   X    
COMM 106 Tiếng Việt thực hành 1 2 30   X    
COMM 107 Nghệ thuật đại cương 1 2 30   X    
ENGL 103 Tiếng Anh 1-A1-K69 1 3 45   X    
ENGL 104 Tiếng Anh 1-A2-K69 1 3 45   X    
CHIN 105 Tiếng Trung 1-K69 1 3 45   X    
PHIS 105 Triết học Mác- Lênin 1 3 45   X    
COMM 104 Nhập môn KHTN và Công nghệ 1 3 45   X    
COMM 104T Nhập môn KHTN và CN (Trải nghiệm) 1 0 0   X    
PSYC 101 Tâm lí học giáo dục 1 4 60   X    
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 2 30   X    
COMM 001 Rèn luyện NVSP thường xuyên 2 3 0   X    
CHIN 106 Tiếng Trung 2-K69 2 3 45   X    
ENGL 105 Tiếng Anh 2-A1-K69 2 3 45   X    
ENGL 106 Tiếng Anh 2-A2-K69 2 3 45   X    
MATH 137 Thống kê xã hội học-K69 2 2 30   X    
MATH 159 Calculus-K69 2 3 45   X    
MATH 160 Nhập môn lý thuyết ma trận-K69 2 2 30   X    
COMP 106 Nhập môn Khoa học máy tính 2 2 30   X    
POLI 104 Kinh tế chính trị K69 2 2 30   X    
POLI 106 Chủ nghĩa xã hội khoa học K69 2 2 30   X    
PSYC 102 Giáo dục học 2 3 45 Tiên quyết : Tâm lí học giáo dục X    
DEFE 202 Giáo dục quốc phòng 3 3 6 90   X    
DEFE 101 Giáo dục quốc phòng 1 (1) 3 3 45   X    
PHYE 201DC Giáo dục thể chất 3 (Đá cầu) 3 0 30     X  
COMM 201 Lý luận dạy học K69 3 2 30   X    
POLI 204 Lịch sử Đảng - K69 3 2 30   X    
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 45   X    
PHYE 201BB Giáo dục thể chất 3 (Bóng bàn) 3 0 30     X  
PHYE 201CL Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông) 3 0 30     X  
PHYE 201BN Giáo dục thể chất 3 (Bóng ném) 3 0 30     X  
DEFE 102 Giáo dục quốc phòng 2 (2) 4 2 30   X    
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 30   X    
PSYC 104 Giao tiếp sư phạm 4 2 30   X    
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 30     X  
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 30     X  
CHIN 211 Tiếng Trung chuyên ngành 4 2 30     X  
PHYE 202BC Giáo dục thể chất 4 (Bóng chuyền) 4 0 30     X  
PHYE 202CL Giáo dục thể chất 4 (Cầu lông) 4 0 30     X  
PHYE 202KV Giáo dục thể chất 4 (Khiêu vũ) 4 0 30     X  
PHYE 202BN Giáo dục thể chất 4 (Bóng ném) 4 0 30     X  
PHYE 202BR Giáo dục thể chất 4 (Bóng rổ) 4 0 0     X  
PHYE 202DC Giáo dục thể chất 4 (Đá cầu) 4 0 30     X  
PHYE 150 Giáo dục thể chất 1 5 1 28   X    
COMM 005 Đánh giá trong giáo dục 5 2 30 Tiên quyết : Giáo dục học
Tiên quyết : Lý luận dạy học K69
X    
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 45   X    
PSYC 003 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục 5 3 45   X    
COMM 004 Phát triển chương trình nhà trường 6 2 30   X    
COMM 013 Thực tập sư phạm I 6 3 0   X    
COMM 014 Thực tập sư phạm II 8 3 0   X    
Khối kiến thức chuyên ngành MATH 101P Toán cao cấp 1 1 4 60   X    
PHYS 124C Cơ sở vật lí 1 1 4 80   X    
MATH 102P Toán cao cấp 2 2 2 30   X    
PHYS 120C Toán cho Vật lí 1 2 4 80 Tiên quyết : Toán cao cấp 1 X    
PHYS 125C Cơ sở vật lí 2 2 4 80   X    
PHYS 126C Thực hành vật lí 1 2 2 0 Tiên quyết : Cơ sở vật lí 1 X    
PHYS 114 Toán cho Vật lý 1 3 4 60   X    
PHYS 115 Cơ sở Vật lý 1 3 4 60   X    
PHYS 116 Cơ sở Vật lý 2 3 3 45   X    
PHYS 117 Thực hành cơ sở vật lý 1 3 2 30   X    
PHYS 246C Toán cho Vật lí 2 3 4 80 Tiên quyết : Toán cao cấp 1 X    
PHYS 247C Cơ sở vật lí 3 3 4 80   X    
PHYS 215C Cơ sở vật lý 3 4 4 60   X    
PHYS 401C Cơ lý thuyết 4 3 45   X    
PHYS 214C Toán cho vật lý 2 4 4 60   X    
PHYS 203C Lý luận và PPDH vật lý 4 4 60   X    
PHYS 118C Thực hành cơ sở vật lý 2 4 2 30   X    
PHYS 002 Thực hành dạy học tại trường sư phạm 4 3 0   X    
PHYS 220C Cơ sở vật lí 4 4 4 80 Tiên quyết : Cơ sở vật lí 3 X    
PHYS 229C Cơ sở vật lí lí thuyết 1 4 5 95   X    
PHYS 222C Lí luận dạy học vật lí 4 3 60   X    
PHYS 325C Thực hành vật lí 2 5 3 0 Tiên quyết : Cơ sở vật lí 2 X    
PHYS 326C Cơ sở vật lí lí thuyết 2 5 5 95 Tiên quyết : Cơ sở vật lí lí thuyết 1 X    
PHYS 327C Cơ học lượng tử 5 4 75 Tiên quyết : Cơ sở vật lí lí thuyết 1 X    
PHYS 310C Phân tích chương trình Vật lí phổ thông 5 3 60 Tiên quyết : Lí luận dạy học vật lí X    
PHYS 322C Thí nghiệm vật lí phổ thông 1 5 2 0 Tiên quyết : Lí luận dạy học vật lí X    
PHYS 324C Cơ sở vật lí 5 6 4 80 Tiên quyết : Cơ sở vật lí 4 X    
PHYS 328C Vật lí điện tử 6 3 55   X    
PHYS 319C Mở đầu vật lí Chất rắn 6 4 80   X    
PHYS 410C Thực hành Vật lí 3 7 2 0   X    
PHYS 444C Thí nghiệm vật lí phổ thông 2 7 2 0 Tiên quyết : Lí luận dạy học vật lí X    
PHYS 445C Tin học vật lí 7 3 20   X    
PHYS 448C Tiếng Anh chuyên ngành PPDH vật lí 7 2 50   X    
PHYS 449C Các kiểu t/c dạy học hiện đại trong dạy VL 7 3 60   X    
PHYS 450C SD thiết bị thí nghiệm trong dạy học VL 7 2 3   X    
PHYS 451C Ngoại ngữ chuyên ngành Vật lí lí thuyết 7 2 36   X    
PHYS 452C Cơ sở vật lí lí thuyết 3 7 3 75 Tiên quyết : Cơ sở vật lí lí thuyết 2 X    
PHYS 453C Cơ sở vật lí lí thuyết 4 7 2 40 Tiên quyết : Cơ sở vật lí lí thuyết 2 X    
PHYS 454C Tiếng Anh cho Vật lí chất rắn 7 2 40   X    
PHYS 455C Kĩ thuật phân tích vật liệu 7 2 40   X    
PHYS 456C Khoa học vật liệu 7 3 60   X    
PHYS 457C Tiếng Anh chuyên ngành điện tử 7 2 40   X    
PHYS 459C Điện tử số 7 2 30 Tiên quyết : Vật lí điện tử X    
PHYS 460C Điện tử ứng dụng 7 3 60 Tiên quyết : Vật lí điện tử X    
PHYS 461C Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí môi trường 7 2 36   X    
PHYS 462C Cơ sở vật lí môi trường 7 3 60   X    
PHYS 463C Một số PP vật lí trong xử lí ô nhiễm MT 7 2 20   X    
PHYS 464C Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí thiên văn 7 2 36   X    
PHYS 465C Cơ sở vật lí thiên văn 7 2 20 Tiên quyết : Cơ sở vật lí 1 X    
PHYS 466C Vật lí thiên văn 7 3 60 Tiên quyết : Cơ sở vật lí 1 X    
PHYS 443C Thực hành Vật lí 4 8 2 0 Tiên quyết : Thực hành Vật lí 3 X    
PHYS 446C Ứng dụng tin học trong dạy học VL 8 2 15   X    
PHYS 447C Lịch sử Vật lí 8 2 30 Tiên quyết : Lí luận dạy học vật lí X    
PHYS 467C Chuyên đề tốt nghiệp 1 8 3 75   X    
PHYS 468C Chuyên đề tốt nghiệp 2 8 3 75   X    
Thực tập sư phạm hoặc tương đương COMM 301 Thực hành kỹ năng giáo dục 4 2 30   X    

 

Post by: quangcntt
05-04-2019