23/02/2024
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ
Chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một...
Read more
23/02/2024
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một...
Read more