Khung Chương trình đào tạo Công tác xã hội - K69


05-03-2019
  1. Trình độ đào tạo: Đại học
  2. Ngành đào tạo: Công tác xã hội
  3. Mã ngành: 7760101
  4. Loại hình đào tạo: Chính quy
  5. Thời gian đào tạo: 4 năm
  6. Tổng số tín chỉ: 125 (chưa kể phần nội dung GDTC và GDQP)

TT

Mã môn

Tên môn học

Học kì

Số tín chỉ

Phân bổ tín chỉ

Học phần tiên quyết

 

style="text-align: center"Số tiết trên lớp

Tự học,
tựnghiên cứu (có hướng dẫn)

 

LT

TH

I

 

Khối học vấn chung

 

35

 

 

 

 

I.1

 

Khối học vấn chung của Trường

 

25

 

 

 

 

I.1.1

 

Bắt buộc

 

23

 

 

 

 

1

PHIS 105

Triết học Mác – Lênin

1

3

 

 

 

 

2

POLI 104

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

2

 

 

 

 

3

POLI 106

Chủ nghĩa xã hội khoa học

3

2

 

 

 

 

4

POLI 204

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

2

 

 

 

 

5

POLI 202

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

2

 

 

 

 

6

 

Ngoại ngữ 1

1

3

 

 

 

 

7

 

Ngoại ngữ 2

2

3

 

 

 

 

8

PSYC 101

Tâm líhọc giáo dục

1

4

 

 

 

 

9

MATH 137

Thống kê xã hội học

2

2

 

 

 

 

I.1.2

 

Tự chọn

 

2/6

 

 

 

 

10.1

COMM 106

Tiếng Việt thực hành

1

2

 

 

 

 

10.2

COMP 103

Tin học đại cương

1

2

 

 

 

 

10.3

COMM 107

Nghệ thuật học đại cương

1

2

 

 

 

 

I.2

 

Khối học vấn chung của
nhóm ngành

 

10

 

 

 

 

11

COMM 109

Xã hội học đại cương

1

2

 

 

 

 

12

COMM 103

Nhập môn Khoa học Xã hội và Nhân văn

2

2

 

 

 

 

13

COMM 108

Nhân học đại cương

3

2

 

 

 

 

14

COMM 110

Lịch sử văn minh thế giới

3

2

 

 

 

 

15

COMM 105

Cơ sở văn hoá Việt Nam

4

2

 

 

 

 

II

 

Khối học vấn chung
của ngành

 

66

 

 

 

 

II.1

 

Bắt buộc

 

46

 

 

 

 

16

 

Nhập môn Công tác xã hội

1

3

 

 

 

 

17

 

Công tác xã hội cá nhân

2

3

 

 

 

 

18

 

Công tác xã hội nhóm

3

3

 

 

 

 

19

 

Tổ chức và phát triển cộng đồng

4

3

 

 

 

 

20

 

Hành vi con người và môi trường xã hội

2

3

 

 

 

 

21

 

Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội

3

3

 

 

 

 

22

 

An sinh xã hội

3

3

 

 

 

 

23

 

Tham vấn trong công tác xã hội

2

3

 

 

 

 

24

 

Pháp luật Việt Nam về các vấn đề xã hội

2

3

 

 

 

 

25

 

Quản trị ngành công tác xã hội

5

3

 

 

 

 

26

 

Đạo đức nghề công tác xã hội

4

3

 

 

 

 

27

 

Công tác xã hội trẻ em và gia đình

6

3

 

 

 

 

28

 

Công tác xã hộitrường học

6

3

 

 

 

 

29

 

Thực hành công tác xã hội 1

3

3

 

 

 

 

30

 

Thực hành công tác xã hội 2

4

2

 

 

 

 

31

 

Thực hành công tác xã hội 3

5

2

 

 

 

 

II.2

 

Tự chọn

 

20

 

 

 

 

32

 

Chính sách xã hội

4

3

 

 

 

 

33

 

Giới và phát triển

4

3

 

 

 

 

34

 

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần

5

3

 

 

 

 

35

 

Công tác xã hội với người khuyết tật và nạn nhân chiến tranh

5

3

 

 

 

 

36

 

Tôn giáo học và công tác xã hội tôn giáo

4

3

 

 

 

 

37

 

Công tác xã hội với các vấn đề toàn cầu

7

3

 

 

 

 

38

 

Truyền thông trong công tác xã hội

7

3

 

 

 

 

39

 

Công tác xã hội với người nghèo

6

3

 

 

 

 

40

 

Công tác xã hội với người cao tuổi

6

3

 

 

 

 

41

 

Tâm lí học xã hội

2

2

 

 

 

 

42

 

Xây dựng, quản lí và phát triển dự án

7

3

 

 

 

 

43

 

Tiếng Anh/Tiếng Pháp/Tiếng Nga chuyên ngành

4

2

 

 

 

 

44

 

Công tác dân số và sức khoẻ sinh sản

5

3

 

 

 

 

45

 

Công tác xã hội với người sử dụng chất gây nghiện

7

3

 

 

 

 

46

 

Tham vấn trường học

6

3

 

 

 

 

47

 

Lí thuyết công tác xã hội

7

3

 

 

 

 

48

 

Công tác xã hội với học sinh nghiện internet

7

3

 

 

 

 

49

 

Công tác xã hội với vấn đề bạo lực học đường

6

3

 

 

 

 

III

 

Khối học vấn chuyên ngành

 

24

 

 

 

 

III.1

 

Bắt buộc

 

18

 

 

 

 

50

 

Kiến tập công tác xã hội

2

2

 

 

 

 

51

 

Thực tập công tác xã hội

8

4

 

 

 

 

52

 

Công tác xã hội trong các tổ chức chính trị xã hội

5

3

 

 

 

 

53

 

Công tác xã hội trong bệnh viện

6

3

 

 

 

 

III.2

 

Tự chọn

 

6/12

 

 

 

 

54

 

Tham vấn trẻ em và gia đình

7

3

 

 

 

 

55

 

Công tác xã hội với người di cư và nạn nhân bị buôn bán

7

3

 

 

 

 

56

 

Công tác xã hội phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm

7

3

 

 

 

 

57

 

Rèn luyện nghiệp vụ chuyên ngành

3

3

 

 

 

 

IV

 

Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương

 

6

 

 

 

 

58

 

Chuyên đề 1: Công tác xã hội với người đồng tính, song tính, chuyển giới

8

2

 

 

 

 

59

 

Chuyên đề 2: Công tác xã hội trong doanh nghiệp

8

2

 

 

 

 

60

 

Chuyên đề 3: Định hướng giá trị sống và giáo dục giá trị sống

8

2

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

125

 

 

 

 

 

 

 

Post by: quangcntt
05-03-2019