Khung Chương trình đào tạo Quản lý giáo dục - K71


04-03-2019
  1. Trình độ đào tạo: Đại học
  2. Ngành đào tạo: Quản lí giáo dục
  3. Mã ngành: 7140114
  4. Loại hình đào tạo: Chính quy
  5. Thời gian đào tạo: 4 năm
  6. Tổng số tín chỉ: 125 (Chưa kể phần nội dung GDTC và GDQP)

Post by: Nguyen Van Nghiep
04-03-2019