Sư phạm Lịch sử CLC (Mã ngành: 602CLC)


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
PHIL 283 Hán Nôm 1 1 2 40     X
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 8 1 20   X  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
Khối kiến thức chuyên ngành HIST 328 Lịch sử quan hệ Quốc tế 0 0 0   X  
HIST 121C Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại 1 4 80   X  
HIST 123C Nhập môn Sử học, Lịch sử sử học và lịch pháp học 1 3 60   X  
HIST 124C Lịch sử Thế giới Cổ trung đại 1 4 80   X  
HIST 282 Lịch sử Việt Nam Cận đại 2 4 80 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại X  
PHIL 284 Hán Nôm 2 2 2 40   X  
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 2 40   X  
HIST 221C Lịch sử văn minh thế giới 3 2 40   X  
HIST 223C Khảo cổ học đại cương và sử liệu học 3 2 40   X  
HIST 229 Lịch sử Thế giới Cận đại 3 4 80 Tiên quyết : Lịch sử Thế giới Cổ trung đại X  
HIST 231 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
HIST 222C Lịch sử Việt Nam Hiện đại 4 3 60 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Cận đại X  
ENGL 387 Tiếng Anh chuyên ngành 4 3 60   X  
HIST 230 Lịch sử thế giới Hiện đại 4 4 80 Tiên quyết : Lịch sử Thế giới Cận đại X  
HIST 311C Lịch sử quan hệ quốc tế 5 2 40   X  
HIST 312C Tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX 5 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại X  
HIST 314C Nhân học đại cương và các dân tộc Việt Nam 5 2 40   X  
HIST 317C Phương thức sản xuất Châu Á và các mô hình xã hội cổ đại 5 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 318C Những vấn đề cơ bản của các cuộc Cách mạng tư sản thời cận đại 5 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 319C Phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế cận hiện đại 5 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 323C Lí luận dạy học môn Lịch sử 5 3 60 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 326 Thực tế chuyên môn 5 1 30   X  
HIST 313C Phong trào nông dân Việt Nam trong lịch sử 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại X  
HIST 316C Lịch sử Đông Nam Á 6 3 60 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 320C Chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam - Những vấn đề lí luận và thực tiễn 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 321C Một số vấn đề về phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 322C Bài tập chuyên môn 6 1 30   X  
HIST 324C Hệ thống các phương pháp dạy học Lịch sử và ứng dụng CNTT trong dạy học lịch sử, bản đồ GK lịch sử 6 3 60 Tiên quyết : Lí luận dạy học môn Lịch sử X  
HIST 325C Các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử và đánh giá trong dạy học lịch sử 6 2 40 Tiên quyết : Lí luận dạy học môn Lịch sử X  
HIST 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
HIST 413C Chuyên đề Phương pháp DHLS 1a 7 2 40 Tiên quyết : Các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử và đánh giá trong dạy học lịch sử   X
HIST 414C Chuyên đề Phương pháp DHLS 1b 7 2 40 Tiên quyết : Các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử và đánh giá trong dạy học lịch sử   X
HIST 419C Chuyên đề Lịch sử VN 1a (Cổ trung) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại   X
HIST 420C Chuyên đề Lịch sử VN 1b (Cổ trung) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại   X
HIST 421C Chuyên đề Lịch sử VN 2a (Cận đại) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại   X
HIST 422C Chuyên đề Lịch sử VN 2b (Cận đại) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại   X
HIST 433 Chuyên đề Lịch sử VN 3a (Hiện đại) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại   X
HIST 434 Chuyên đề Lịch sử VN 3b (Hiện đại) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại   X
HIST 415C Chuyên đề Lịch sử TG 1a (Cổ trung) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại   X
HIST 416C Chuyên đề Lịch sử TG 1b (Cổ trung) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại   X
HIST 417C Chuyên đề Lịch sử TG 2a (Cận đại) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Đông Nam Á   X
HIST 418C Chuyên đề Lịch sử TG 2b (Cận đại) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại   X
HIST 439 Chuyên đề Lịch sử TG 3a (Hiện đại) 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại   X
HIST 440 Chuyên đề Lịch sử TG 3b (Hiện đại) 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa Tư bản thế kỷ XX   X
PHIL 285 Chuyên đề Hán Nôm 7 2 40     X
HIST 425 Phương pháp lịch sử học và phương pháp nghiên cứu lịch sử địa phương 7 3 60   X  
HIST 426 Chủ nghĩa tư bản thế kỷ 20 7 2 40   X  
HIST 428 Nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường phổ thông 7 2 40   X  
HIST 429 Những cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam 7 2 40   X  
HIST 431 Phong trào yêu nước chống pháp và hoạt động các đảng phái chính trị ở Việt Nam thời pháp thuộc 7 2 40   X  
HIST 435 Các hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và Việt Nam 7 2 40   X  
HIST 437 Các con đường cứu nước trong đấu tranh GPDT ở một số nước châu Á 7 2 40   X  
HIST 434 Đặc điểm chiến tranh CMVN 1945 - 1975 7 2 40   X  
HIST 440 Hoa kỳ thế kỷ 20 7 2 40   X  
HIST 329 Tư tưởng dân chủ tư sản đầu thế kỷ 20 7 2 40   X  
HIST 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
HIST 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019