Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn CLC


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
CHIN 102 Tiếng Trung 2 2 3 60     X
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 101 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
CHIN 201 Tiếng Trung 3 3 3 60     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
CHIN 211 Tiếng Trung chuyên ngành 4 2 40     X
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 5 1 20 Tiên quyết : Phương pháp nghiên cứu khoa học X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành PHIL 190C Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 40   X  
PHIL 121C Văn học dân gian Việt Nam 1 4 80   X  
PHIL 128C Dẫn luận ngôn ngữ học và Ngữ âm học tiếng Việt 1 2 40   X  
PHIL 131C Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm 1 2 40   X  
PHIL 180C Nghệ thuật học đại cương 2 2 40     X
PHIL 181C Xã hội học nghệ thuật 2 2 40     X
PHIL 122C Văn học Việt Nam trung đại I (Khái quát TK X - TKXVII) 2 4 80 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam X  
PHIL 129C Hoạt động giao tiếp và thực hành văn bản tiếng Việt 2 3 60 Tiên quyết : Dẫn luận ngôn ngữ học và Ngữ âm học tiếng Việt X  
POLI 222 Logic học 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
PHIL 223C Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX) 3 4 80 Tiên quyết : Văn học Việt Nam trung đại I (Khái quát TK X - TKXVII) X  
PHIL 232C Văn bản Hán văn Trung Quốc 3 3 60 Tiên quyết : Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm X  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   X  
PHIL 280C Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học X  
PHIL 224C Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu TKXX - 1945) 4 4 80 Tiên quyết : Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX) X  
PHIL 226C Văn học Phương Tây I (Từ cổ đại đến TK XVIII) 4 3 60 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam X  
PHIL 227C Văn học, nhà văn, bạn đọc 4 3 60 Tiên quyết : Logic học X  
PHIL 230C Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt 4 2 40 Tiên quyết : Dẫn luận ngôn ngữ học và Ngữ âm học tiếng Việt X  
PHIL 311C Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975) 5 3 60 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu TKXX - 1945) X  
PHIL 225C Văn học châu Á 5 3 60 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam X  
PHIL 315C Tác phẩm và thể loại văn học 5 3 60 Tiên quyết : Văn học, nhà văn, bạn đọc X  
PHIL 317C Ngữ pháp và Ngữ pháp văn bản tiếng Việt 5 4 80 Tiên quyết : Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt X  
PHIL 319C Văn bản Hán văn Việt Nam 5 3 60 Tiên quyết : Văn bản Hán văn Trung Quốc X  
PHIL 320C Lý luận dạy học ngữ văn 5 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX) X  
RUSS 311 Tiếng Nga chuyên ngành 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
FREN 324 Tiếng Pháp chuyên ngành 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3   X
ENGL 328 Tiếng Anh chuyên ngành 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
PHIL 312C Văn học Việt Nam hiện đại III (sau1975) 6 3 57 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975) X  
PHIL 313C Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX) 6 3 60 Tiên quyết : Văn học Phương Tây I (Từ cổ đại đến TK XVIII) X  
PHIL 316C Tiến trình văn học 6 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm và thể loại văn học X  
PHIL 318C Phong cách học tiếng Việt 6 2 40 Tiên quyết : Ngữ pháp và Ngữ pháp văn bản tiếng Việt X  
PHIL 293C Ngôn ngữ học xã hội 6 2 40 Tiên quyết : Hoạt động giao tiếp và thực hành văn bản tiếng Việt X  
PHIL 321C Lý luận và phương pháp dạy học văn 6 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học ngữ văn X  
PHIL 323C Phương pháp sưu tầm nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam / Sử thi dân gian các dân tộc ít người ở Vi 6 2 40 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam   X
PHIL 324C Nguyễn Trãi trong tiến trình văn học Việt Nam /Nguyễn Du trong tiến trình văn học Việt Nam 6 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX)   X
PHIL 368 Thơ Việt Nam hiện đại/ Văn xuôi Việt Nam hiện đại 6 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975)   X
PHIL 325C Những vấn đề phê bình văn học Việt Nam / Văn học Việt Nam ở nước ngoài 6 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975)   X
PHIL 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
PHIL 414C Văn học Nga 7 2 40 Tiên quyết : Văn học châu Á X  
PHIL 456 Phương pháp nghiên cứu văn học ứng dụng 7 2 40 Tiên quyết : Tiến trình văn học X  
PHIL 422C Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt 7 2 40 Tiên quyết : Lý luận và phương pháp dạy học văn X  
PHIL 434C Truyện thơ Đông Nam Á /Văn học Ấn Độ 7 2 40 Tiên quyết : Văn học châu Á   X
PHIL 435C Các tác gia văn học Nga cổ điển 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX)   X
PHIL 436C Thơ Pháp và những vấn đề lí luận 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX)   X
PHIL 437C Tiểu thuyết phương Tây /Văn học Bắc Mĩ - Mĩ la tinh 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX)   X
PHIL 469 Từ phương pháp nghiên cứu khoa học đến phương pháp dạy học Ngữ văn 7 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học ngữ văn   X
PHIL 433C Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc 7 2 40 Tiên quyết : Văn học châu Á   X
PHIL 471 Kí hiệu học văn học/Thi pháp học hiện đại 7 2 40 Tiên quyết : Phương pháp nghiên cứu văn học ứng dụng   X
PHIL 439C Những vấn đề thể loại văn học/ Văn học với các loại hình nghệ thuật 7 2 40 Tiên quyết : Tiến trình văn học   X
PHIL 428C Ngôn ngữ và Văn học 7 2 40 Tiên quyết : Ngôn ngữ học xã hội   X
PHIL 429C Tiếng Việt trong nhà trường 7 2 40 Tiên quyết : Ngôn ngữ học xã hội   X
PHIL 430C Từ Hán Việt và dạy học từ Hán Việt 7 2 40 Tiên quyết : Văn bản Hán văn Việt Nam   X
PHIL 431C Văn bản Nôm 7 2 40 Tiên quyết : Văn bản Hán văn Việt Nam   X
PHIL 432C Một số vấn đề lí luận về văn hóa học và văn hóa Việt Nam 7 2 40 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam   X
PHIL 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
PHIL 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019