Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 40     X
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
Khối kiến thức chuyên ngành PHIL 190 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 40   X  
PHIL 121 Văn học dân gian Việt Nam 1 4 80   X  
PHIL 128 Dẫn luận ngôn ngữ học và Ngữ âm học tiếng Việt 1 2 40   X  
PHIL 129 Hoạt động giao tiếp và thực hành văn bản tiếng Việt 1 3 60   X  
PHIL 180 Nghệ thuật học đại cương 2 2 40     X
PHIL 181 Xã hội học nghệ thuật 2 2 40     X
PHIL 122 Văn học Việt Nam trung đại I (Khái quát TK X - TKXVII) 2 3 60 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam X  
PHIL 131 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm 2 2 40 Tiên quyết : Dẫn luận ngôn ngữ học và Ngữ âm học tiếng Việt X  
POLI 222 Logic học 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
PHIL 223 Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX) 3 4 80   X  
PHIL 232 Văn bản Hán văn Trung Quốc 3 3 60 Tiên quyết : Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm X  
PHIL 280 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học X  
PHIL 224 Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu TKXX - 1945) 4 4 80 Tiên quyết : Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX) X  
PHIL 225 Văn học châu Á 4 3 60 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam X  
PHIL 226 Văn học Phương Tây I (Từ cổ đại đến TK XVIII) 4 2 40 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam X  
PHIL 227 Văn học, nhà văn, bạn đọc 4 3 60 Tiên quyết : Logic học X  
PHIL 230 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt 4 2 40 Tiên quyết : Hoạt động giao tiếp và thực hành văn bản tiếng Việt X  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 40   X  
PHIL 311 Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975) 5 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu TKXX - 1945) X  
PHIL 315 Tác phẩm và thể loại văn học 5 3 60 Tiên quyết : Văn học, nhà văn, bạn đọc X  
PHIL 317 Ngữ pháp và ngữ pháp văn bản Tiếng Việt 5 4 80 Tiên quyết : Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt X  
PHIL 319 Văn bản Hán văn Việt Nam 5 3 60 Tiên quyết : Văn bản Hán văn Trung Quốc X  
PHIL 320 Lý luận dạy học ngữ văn 5 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX) X  
PHIL 312 Văn học Việt Nam hiện đại III (sau1975) 6 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975) X  
PHIL 313 Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX) 6 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây I (Từ cổ đại đến TK XVIII) X  
PHIL 316 Tiến trình văn học 6 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm và thể loại văn học X  
PHIL 318 Phong cách học tiếng Việt 6 2 40 Tiên quyết : Dẫn luận ngôn ngữ học và Ngữ âm học tiếng Việt X  
PHIL 321 Lý luận và phương pháp dạy học văn 6 2 40 Tiên quyết : Dẫn luận ngôn ngữ học và Ngữ âm học tiếng Việt X  
PHIL 323 Phương pháp sưu tầm nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam / Sử thi dân gian các dân tộc ít người ở Vi 6 2 40 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam   X
PHIL 324 Nguyễn Trãi trong tiến trình văn học Việt Nam /Nguyễn Du trong tiến trình văn học Việt Nam 6 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX)   X
PHIL 326 Lịch sử phương pháp dạy học Ngữ văn 6 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học ngữ văn   X
PHIL 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 7 1 20 Tiên quyết : Phương pháp nghiên cứu khoa học X  
PHIL 414 Văn học Nga 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây I (Từ cổ đại đến TK XVIII) X  
PHIL 422 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt 7 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học ngữ văn X  
PHIL 434 Truyện thơ Đông Nam Á /Văn học Ấn Độ 7 2 40 Tiên quyết : Văn học châu Á   X
PHIL 325 Những vấn đề phê bình văn học Việt Nam / Văn học Việt Nam ở nước ngoài 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975)   X
PHIL 435 Các tác gia văn học Nga cổ điển 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX)   X
PHIL 436 Thơ Pháp và những vấn đề lí luận 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX)   X
PHIL 437 Tiểu thuyết phương Tây /Văn học Bắc Mĩ - Mĩ la tinh 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX)   X
PHIL 438 Nghệ thuật thơ Đường /Thơ Haicư 7 2 40 Tiên quyết : Văn học châu Á   X
PHIL 427 Phương pháp luận nghiên cứu văn học ứng dụng 7 2 40 Tiên quyết : Tiến trình văn học   X
PHIL 439 Những vấn đề thể loại văn học/ Văn học với các loại hình nghệ thuật 7 2 40 Tiên quyết : Tiến trình văn học   X
PHIL 428 Ngôn ngữ và Văn học 7 2 40 Tiên quyết : Tiến trình văn học   X
PHIL 429 Tiếng Việt trong nhà trường 7 2 40 Tiên quyết : Tiến trình văn học   X
PHIL 430 Từ Hán Việt và dạy học từ Hán Việt 7 2 40 Tiên quyết : Văn bản Hán văn Việt Nam   X
PHIL 431 Văn bản Nôm 7 2 40 Tiên quyết : Văn bản Hán văn Việt Nam   X
PHIL 432 Một số vấn đề lí luận về văn hóa học và văn hóa Việt Nam 7 2 40 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam   X
PHIL 433 Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc 7 2 40 Tiên quyết : Văn học châu Á   X
PHIL 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
PHIL 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
PHIL 492 Chuyên đề văn học việt nam hiện đại 1 8 3 0   X  
PHIL 490 Chuyên đề phương pháp dạy học 1 8 3 0   X  
PHIL 493 Chuyên đề văn học việt nam hiện đại 2 8 2 0   X  
PHIL 491 Chuyên đề phương pháp dạy học 2 8 2 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019