Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Lịch sử


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
CHIN 101 Tiếng Trung 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
CHIN 102 Tiếng Trung 2 2 3 60     X
COMP 101 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 2   X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
CHIN 201 Tiếng Trung 3 3 3 60     X
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
CHIN 211 Tiếng Trung chuyên ngành 4 2 0   X  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 0   X  
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành PHIL 283 Hán Nôm 1 1 2 40   X  
HIST 121 Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại 1 4 80   X  
HIST 123 Nhập môn Sử học, Lịch sử sử học và lịch pháp học 1 3 60   X  
HIST 124 Lịch sử Thế giới Cổ trung đại 1 4 80   X  
HIST 122 Lịch sử Việt Nam Cận đại 2 3 60 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại X  
PHIL 284 Hán Nôm 2 2 2 40   X  
HIST 132 Lịch sử thế giới cổ trung 2 2 4 0   X  
HIST 221 Lịch sử văn minh thế giới 3 2 40   X  
HIST 223 Khảo cổ học đại cương và sử liệu học 3 2 40   X  
HIST 224 Lịch sử Thế giới Cận đại 3 3 60 Tiên quyết : Lịch sử Thế giới Cổ trung đại X  
HIST 231 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 2 40   X  
HIST 222 Lịch sử Việt Nam Hiện đại 4 3 60 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Cận đại X  
ENGL 386 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại X  
HIST 225 Lịch sử thế giới Hiện đại 4 3 60 Tiên quyết : Lịch sử Thế giới Cận đại X  
HIST 326 Thực tế chuyên môn 4 1 30   X  
HIST 311 Lịch sử quan hệ quốc tế 5 2 40   X  
HIST 312 Tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX 5 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại X  
HIST 314 Nhân học đại cương và các dân tộc Việt Nam 5 2 40   X  
HIST 317 Phương thức sản xuất Châu Á và các mô hình xã hội cổ đại 5 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 318 Những vấn đề cơ bản của các cuộc Cách mạng tư sản thời cận đại 5 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 319 Phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế cận hiện đại 5 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 323 Lí luận dạy học môn Lịch sử 5 3 60 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 313 Phong trào nông dân Việt Nam trong lịch sử 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại X  
HIST 316 Lịch sử Đông Nam Á 6 3 60 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 320 Chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam - Những vấn đề lí luận và thực tiễn 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 321 Một số vấn đề về phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 322 Bài tập chuyên môn 6 1 30   X  
HIST 324 Hệ thống các phương pháp dạy học Lịch sử và ứng dụng CNTT trong dạy học lịch sử, bản đồ GK lịch sử 6 2 40 Tiên quyết : Lí luận dạy học môn Lịch sử X  
HIST 325 Các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử 6 2 40 Tiên quyết : Lí luận dạy học môn Lịch sử X  
HIST 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
HIST 411 Phương pháp luận sử học và Phương phápNC lịch sử địa phương 7 3 60 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại X  
HIST 412 Chủ nghĩa Tư bản thế kỷ XX 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại X  
HIST 413 Chuyên đề Phương pháp DHLS 1a 7 2 40 Tiên quyết : Các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử   X
HIST 414 Chuyên đề Phương pháp DHLS 1b 7 2 40 Tiên quyết : Các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử   X
HIST 415 Chuyên đề Lịch sử TG 1a 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại   X
HIST 416 Chuyên đề Lịch sử TG 1b 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Đông Nam Á   X
HIST 417 Chuyên đề Lịch sử TG 2a 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới Hiện đại   X
HIST 418 Chuyên đề Lịch sử TG 2b 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Đông Nam Á   X
HIST 419 Chuyên đề Lịch sử VN 1a 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại   X
HIST 420 Chuyên đề Lịch sử VN 1b 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại   X
HIST 421 Chuyên đề Lịch sử VN 2a 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại   X
HIST 422 Chuyên đề Lịch sử VN 2b 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam Hiện đại   X
PHIL 285 Chuyên đề Hán Nôm 7 2 40     X
HIST 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
HIST 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019