Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Hóa học


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
COMP 101 Tin học đại cương 1 2 40   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 2 40   X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 201 Tâm lý học 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 40     X
PSYC 202 Giáo dục học 4 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 40     X
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
Khối kiến thức chuyên ngành COMP 103 Tin học đại cương 1 2 0   X  
MATH 146 Đại số tuyến tính & Hình học giải tích 1 2 40   X  
MATH 148 Giải tích 1 1 2 40   X  
PHYS 125 Vật lý đại cương 1 1 2 40   X  
CHEM 121 Hóa đại cương A1 1 2 40   X  
MATH 153 Giải tích 2 2 2 40 Tiên quyết : Giải tích 1 X  
MATH 113 Phương trình vi phân 2 2 40 Tiên quyết : Giải tích 1 X  
PHYS 126 Vật lý đại cương 2 2 3 60 Tiên quyết : Vật lý đại cương 1 X  
PHYS 127 Thí nghiệm Vật lí đại cương 2 1 30 Tiên quyết : Vật lý đại cương 1 X  
CHEM 122 Hóa đại cương A2 2 2 40   X  
MATH 143 Xác suất thống kê 3 2 40 Tiên quyết : Phương trình vi phân X  
CHEM 222 Hóa học tinh thể và phức chất 3 2 40 Tiên quyết : Hóa đại cương A1 X  
CHEM 223 Hóa vô cơ-phi kim 3 2 40 Tiên quyết : Hóa đại cương A2 X  
CHEM 226 Đại cương và hiđrocacbon 3 2 40   X  
CHEM 243 Nhiệt động lực học 3 2 40 Tiên quyết : Hóa đại cương A1 X  
CHEM 241 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
ENGL 332 Tiếng Anh chuyên ngành 4 3 60     X
CHEM 224 Hóa vô cơ-kim loại 4 2 40 Tiên quyết : Hóa vô cơ-phi kim X  
CHEM 225 Thực hành hóa đại cương và vô cơ 4 2 60 Tiên quyết : Hóa vô cơ-phi kim X  
CHEM 227 Dẫn xuất hiđrocacbon 4 2 40 Tiên quyết : Đại cương và hiđrocacbon X  
CHEM 244 Động hóa học và hóa học chất keo 4 2 40 Tiên quyết : Nhiệt động lực học X  
CHEM 228 Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm (HL4) 4 1 20 Tiên quyết : Nhiệt động lực học X  
FREN 332 Tiếng pháp chuyên ngành 4 3 60     X
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 5 1 20   X  
CHEM 313 Hóa học phân tích định tính 5 2 40 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại X  
CHEM 316 Thực hành hóa lý 5 1 30 Tiên quyết : Điện hóa học X  
CHEM 317 Hóa kỹ thuật 5 2 40 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại X  
CHEM 321 Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy 5 2 40   X  
CHEM 324 Vật liệu vô cơ 5 2 40 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại   X
CHEM 325 Các phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học (HHC) 5 2 40 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại   X
CHEM 327 Xúc tác dị thể 5 2 40 Tiên quyết : Động hóa học và hóa học chất keo   X
CHEM 328 Công nghệ điện hóa 5 2 40     X
CHEM 329 Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học hóa học 5 2 40     X
CHEM 310 Amin, dị vòng, gluxit, amino acid, polime 5 2 40   X  
CHEM 311 Tin học ứng dụng trong hóa học 6 1 20 Tiên quyết : Dẫn xuất hiđrocacbon X  
CHEM 312 Thực hành Hóa hữu cơ 6 2 55 Tiên quyết : Dẫn xuất hiđrocacbon X  
CHEM 314 Hóa học phân tích định lượng 6 2 40 Tiên quyết : Hóa học tinh thể và phức chất X  
CHEM 315 Thực hành hóa học phân tích định tính-định lượng 6 2 60 Tiên quyết : Hóa học tinh thể và phức chất X  
CHEM 318 Cơ sở Hóa học môi trường 6 2 40 Tiên quyết : Hóa kỹ thuật X  
CHEM 320 Tham quan thực tế 6 1 20 Tiên quyết : Hóa kỹ thuật X  
CHEM 322 Thực hành lý luận dạy học hóa học 6 2 40 Tiên quyết : Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy X  
CHEM 326 Phức chất và ứng dụng trong hóa học phân tích 6 2 40 Tiên quyết : Hóa học phân tích định tính   X
CHEM 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
CHEM 411 Cơ sở lý thuyết Hóa vô cơ 7 2 40 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại X  
CHEM 412 Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ 7 2 40 Tiên quyết : Tin học ứng dụng trong hóa học X  
CHEM 413 Phân tích hóa lý 7 2 40 Tiên quyết : Hóa học phân tích định tính X  
CHEM 414 Thực hành Phân tích hóa lý 7 1 40 Tiên quyết : Hóa học phân tích định tính X  
CHEM 415 Hóa học lượng tử 7 2 40 Tiên quyết : Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm (HL4) X  
CHEM 319 Hóa nông học 7 2 40 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại X  
CHEM 416 Phương pháp giảng dạy hóa học phổ thông 7 2 40 Tiên quyết : Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy X  
CHEM 330 Một số phương pháp nghiên cứu các chất vô cơ 7 2 40 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại   X
CHEM 331 Tổng hợp hữu cơ 7 2 40 Tiên quyết : Tin học ứng dụng trong hóa học   X
CHEM 332 Một số phương pháp phân tích điện hóa hiện đại 7 2 40 Tiên quyết : Hóa học phân tích định tính   X
CHEM 333 Nhiệt động lực học thống kê 7 2 40 Tiên quyết : Động hóa học và hóa học chất keo   X
CHEM 343 Kỹ thuật xử lý nước 7 2 40     X
CHEM 335 Giáo dục môi trường thông qua dạy học hóa học phổ thông 7 2 40     X
CHEM 245 Điện hóa học 8 2 40 Tiên quyết : Nhiệt động lực học X  
CHEM 323 Bài tập hóa học phổ thông 8 1 20 Tiên quyết : Phương pháp giảng dạy hóa học phổ thông X  
CHEM 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
CHEM 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
CHEM 494 Hóa vô cơ trong giảng dạy hóa học phổ thông 8 2 0   X  
CHEM 495 Hóa hữu cơ trong giảng dạy hóa học phổ thông 8 2 0   X  
CHEM 493 Hóa lý trong giảng dạy hóa học phổ thông 8 2 0   X  
CHEM 496 Hóa phân tích trong giảng dạy hóa học phổ thông 8 2 0   X  
CHEM 497 Phương pháp dạy học hóa học phổ thông 8 2 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019