Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 3 1 63   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 3 1 33   X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 3 1 63   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 40     X
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 40     X
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành MUSI 121 Lý thuyết Âm nhạc 1 1 3 60   X  
MUSI 123 Ký xướng âm 1 1 2 40   X  
MUSI 125 Thanh nhạc 1 1 1 30   X  
MUSI 127 Nhạc cụ 1 1 1 30   X  
MUSI 129 Hát dân ca 1 3 60   X  
MUSI 122 Lý thuyết Âm nhạc 2 2 2 40 Tiên quyết : Lý thuyết Âm nhạc 1 X  
MUSI 124 Ký xướng âm 2 2 2 40 Tiên quyết : Ký xướng âm 1 X  
MUSI 126 Thanh nhạc 2 2 1 30 Tiên quyết : Thanh nhạc 1 X  
MUSI 128 Nhạc cụ 2 2 1 30 Tiên quyết : Nhạc cụ 1 X  
MUSI 130 Hát đồng ca - hợp xướng 2 2 40   X  
MUSI 221 Ký xướng âm 3 3 2 40 Tiên quyết : Ký xướng âm 2 X  
MUSI 223 Hòa âm 1 3 3 60   X  
MUSI 225 Lịch sử Âm nhạc phương Tây 1 3 2 40   X  
MUSI 227 Thanh nhạc 3 3 1 30 Tiên quyết : Thanh nhạc 2 X  
MUSI 229 Nhạc cụ 3 3 1 30 Tiên quyết : Nhạc cụ 2 X  
MUSI 231 Múa chất liệu 3 2 40   X  
MUSI 234 Thực hành biểu diễn đồng ca - hợp xướng 3 2 60     X
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   X  
MUSI 235 Thực hành biểu diễn nghệ thuật 3 2 60     X
MUSI 237 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
MUSI 222 Ký xướng âm 4 4 2 40 Tiên quyết : Ký xướng âm 3 X  
MUSI 224 Hòa âm 2 4 2 40 Tiên quyết : Hòa âm 1 X  
MUSI 226 Lịch sử Âm nhạc phương Tây 2 4 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Âm nhạc phương Tây 1 X  
MUSI 228 Thanh nhạc 4 4 1 30 Tiên quyết : Thanh nhạc 3 X  
MUSI 230 Nhạc cụ 4 4 1 30 Tiên quyết : Nhạc cụ 3 X  
MUSI 233 Biên đạo, dàn dựng múa 4 2 60 Tiên quyết : Múa chất liệu   X
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 5 1 20   X  
MUSI 321 Lịch sử Âm nhạc phương Đông 5 2 40   X  
MUSI 322 Lịch sử Âm nhạc Việt Nam 5 2 40   X  
MUSI 323 Phân tích tác phẩm Âm nhạc 1 5 3 60   X  
MUSI 326 Thanh nhạc 5 5 1 30 Tiên quyết : Thanh nhạc 4 X  
MUSI 328 Nhạc cụ 5 5 1 30 Tiên quyết : Nhạc cụ 4 X  
MUSI 330 Phương pháp dàn dựng chương trình tổng hợp 5 3 40 Tiên quyết : Múa chất liệu X  
MUSI 331 Phương pháp giảng dạy Âm nhạc 1 5 2 40   X  
MUSI 232 Tin học chuyên ngành 5 2 40     X
PRIM 452 Phương pháp Công tác Đội 5 2 40 Tiên quyết : Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm   X
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 5 2 40     X
MUSI 338 Quốc tế vũ 5 2 60     X
MUSI 324 Phân tích tác phẩm Âm nhạc 2 6 2 40 Tiên quyết : Phân tích tác phẩm Âm nhạc 1 X  
MUSI 325 Giới thiệu nhạc cụ 6 2 40   X  
MUSI 327 Thanh nhạc 6 6 1 30 Tiên quyết : Thanh nhạc 5 X  
MUSI 329 Nhạc cụ 6 6 1 30 Tiên quyết : Nhạc cụ 5 X  
ENGL 330 Tiếng Anh chuyên ngành 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3 X  
MUSI 332 Phương pháp giảng dạy Âm nhạc 2 6 2 40 Tiên quyết : Phương pháp giảng dạy Âm nhạc 1 X  
PHIL 182 Tiếng Việt thực hành 6 2 40     X
MUSI 336 Nghệ thuật học đại cương 6 2 40     X
MUSI 337 Phức điệu 6 2 40 Tiên quyết : Hòa âm 2   X
MUSI 426 Chỉ huy đồng ca - hợp xướng 6 2 40 Tiên quyết : Hát đồng ca - hợp xướng   X
MUSI 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
FREN 326 Tiếng Pháp chuyên ngành 7 2 40 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3 X  
RUSS 314 Tiếng Nga chuyên ngành Âm nhạc 7 2 40 Tiên quyết : Tiếng Nga 3 X  
MUSI 422 Chuyên đề 7 2 40   X  
MUSI 423 Phương pháp giảng dạy Âm nhạc 3 7 2 40 Tiên quyết : Phương pháp giảng dạy Âm nhạc 2 X  
MUSI 424 Mỹ thuật đại cương 7 2 40     X
MUSI 425 Sáng tác ca khúc 7 2 40 Tiên quyết : Phân tích tác phẩm Âm nhạc 2   X
MUSI 427 Phối đồng ca - hợp xướng 7 2 60 Tiên quyết : Chỉ huy đồng ca - hợp xướng   X
MUSI 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
MUSI 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  

Liên kết:

Post by: admin admin
06-03-2019