Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Công dân


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 0   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 0   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 2   X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
Khối kiến thức chuyên ngành HIST 221 Lịch sử văn minh thế giới 1 2 25   X  
HIST 126 Lịch sử Việt Nam 1 2 25   X  
POLI 132 Lịch sử Triết học 1 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
POLI 223 Xã hội học 1 2 40   X  
POLI 125 Giáo dục kỹ năng sống 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 222 Logic học 2 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
PSYC 243 Khoa học giao tiếp 2 2 30 Tiên quyết : Tâm lý học X  
POLI 126 Kinh tế học đại cương 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
POLI 228 Pháp luật học 3 2 40   X  
POLI 229 Đạo đức học và giáo dục đạo đức 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 3 2 40   X  
POLI 227 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
POLI 230 Tôn giáo học 4 2 40 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
POLI 323 Chính trị học 4 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
POLI 128 Dân tộc học và chính sách dân tộc 4 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam X  
POLI 234 Nhân học xã hội 4 2 40   X  
POLI 243 Giáo dục pháp luật 1 4 2 40 Tiên quyết : Pháp luật học X  
POLI 233 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 4 2 40   X  
POLI 244 Lý luận và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân 4 2 42 Tiên quyết : Giáo dục học X  
POLI 337 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 5 1 20   X  
POLI 322 Văn hóa học 5 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
PSYC 334 Tâm lý học nhân cách 5 2 30 Tiên quyết : Tâm lý học X  
POLI 239 Phát triển học 5 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
POLI 364 Môi trường và phát triển 5 2 40 Tiên quyết : Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ X  
POLI 365 Những vấn đề của xã hội đương đại 5 2 40   X  
POLI 366 Dân số học và giáo dục dân số 5 2 40 Tiên quyết : Xã hội học X  
POLI 325 Gia đình học và giáo dục gia đình 5 1 20 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
POLI 367 Giáo dục pháp luật 2 5 2 40 Tiên quyết : Giáo dục pháp luật 1 X  
POLI 488 Định hướng giá trị và giáo dục định hướng giá trị 5 2 40 Tiên quyết : Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ X  
POLI 368 Thực hành phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân 5 4 120 Tiên quyết : Lý luận và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân X  
POLI 329 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Triết học X  
POLI 232 Lịch sử các học thuyết kinh tế 6 2 40 Tiên quyết : Chính trị học   X
POLI 232 Lịch sử các học thuyết kinh tế 6 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2   X
POLI 427 Chuyên đề Triết học 1 6 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1   X
POLI 370 Chuyên đề kinh tế học 6 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương   X
POLI 371 Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học 6 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2   X
POLI 372 Chuyên đề Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 6 2 40 Tiên quyết : Đường lối CM của ĐCS Việt Nam   X
POLI 373 Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng 6 2 40 Tiên quyết : Xã hội học X  
POLI 374 Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục kỹ năng sống 6 2 40 Tiên quyết : Giáo dục kỹ năng sống X  
POLI 375 Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch hoạt động và giải quyết nan đề cuộc sống 6 2 40 Tiên quyết : Giáo dục kỹ năng sống X  
POLI 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 480 Giáo dục giới tính và sức khoẻ sinh sản vị thành niên 7 2 40 Tiên quyết : Dân số học và giáo dục dân số X  
POLI 481 Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, lối sống 7 2 40   X  
POLI 482 Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục môi trường 7 2 34 Tiên quyết : Giáo dục pháp luật 2 X  
POLI 483 Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục pháp luật 7 2 34 Tiên quyết : Giáo dục pháp luật 2 X  
ENGL 389 Tiếng Anh chuyên ngành 7 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
FREN 285 Tiếng Pháp chuyên ngành 7 2 40 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3   X
RUSS 288 Tiếng Nga chuyên ngành GDCD 7 2 40 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 7 2 0     X
POLI 235 Sức khoẻ cộng đồng 7 2 40 Tiên quyết : Dân số học và giáo dục dân số   X
SOWK 316 Giới và phát triển 7 2 40 Tiên quyết : Dân số học và giáo dục dân số   X
POLI 340 Hành vi con người và môi trường xã hội 7 2 40 Tiên quyết : Những vấn đề của xã hội đương đại   X
POLI 485 Văn hoá và phát triển 7 2 40 Tiên quyết : Văn hóa học   X
POLI 486 Các tổ chức kinh tế, xã hội quốc tế 7 2 40 Tiên quyết : Chính trị học   X
POLI 377 Tiếng Anh chuyên ngành 7 2 40   X  
POLI 487 Thực tế chuyên môn ngành GDCD 8 1 90   X  
POLI 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
POLI 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
POLI 466 Kỹ năng mềm 8 2 0   X  
POLI 467 Những vấn đề của gia đình Việt Nam hiện nay 8 3 0   X  
POLI 461 Giáo dục môi trường 8 3 0   X  
POLI 496 Dạy học, kiểm tra và đánh giá môn GDCD theo chuẩn kiến thức, kỹ năng 8 2 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019