Sư phạm Sinh học


10-03-2019

Giáo viên dạy môn Sinh học, môn Khoa học tự nhiên và môn Công nghệ (phần sinh học) ở trường phổ thông và các trường THPT chuyên, các trường cao đẳng

Cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật tại các phòng thí nghiệm sinh học, các trạm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất về sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường.

Học tiếp để nhận bằng thạc sỹ và tiến sỹ sinh học, tiến sỹ giáo dục học.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream