Giáo dục công dân


10-03-2019

Sinh viên ngành Giáo dục công dân sẽ:

Được học tập trong môi trường thân thiện, năng động, tích cực với các nội dung dạy học hiện đại, cập nhật về các vấn đề kinh tế, đạo đức, pháp luật … phù hợp với nội dung chương trình phổ thông mới; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay…; có năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, năng lực sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu.

Sinh viên ngành Giáo dục công dân có cơ hội:

Trở thành giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường phổ thông.

Trở thành giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học lý luận,... giảng dạy và nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số bộ môn khoa học khác như chính trị học, pháp luật học, đạo đức học, mỹ học, tôn giáo học, lôgíc học,... tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các cơ quan lý luận, tổ chức chính trị - xã hội,…

Trở thành chuyên viên tại các cơ cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội,...

Tiếp tục phát triển chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream