Giáo dục chính trị


10-03-2019

Sinh viên ngành Giáo dục chính trị sẽ:

Được học tập trong môi trường thân thiện, năng động, tích cực với các nội dung dạy học hiện đại, cập nhật về các môn khoa học Mác - Lênin Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế ở Việt Nam; có năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành….Có năng lực vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc lý giải các vấn đề của thực tiễn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, cán bộ lý luận chính trị, cán bộ công tác trong lĩnh vực chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

Sinh viên ngành Giáo dục chính trị có cơ hội:

Trở thành giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng; trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề; giảng viên tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị (quận, huyện) và các trường Chính trị (tỉnh, thành phố).

Trở thành nghiên cứu viên tại một số viện nghiên cứu.

Trở thành giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông.

Trở thành chuyên viên trong một số cơ quan nhà nước (Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Phòng, Sở Giáo dục…), các tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị các cấp, tại các trường học…

Tiếp tục phát triển chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Hồ Chí Minh học, Chính trị học, Mỹ học, Đạo đức học, Logic học, Tôn giáo học, Kinh tế học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream