Cử nhân Chính trị học


10-03-2019

Sinh viên ngành Chính trị học sẽ:

Được đào tạo cơ bản, hệ thống, với những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực khoa học chính trị: Lịch sử tư tưởng chính trị; Quyền lực chính trị, Thể chế chính trị thế giới, Quan hệ chính trị quốc tế, Xã hội học chính trị và Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị, Quản lý xã hội, Tâm lý học trong công tác quản lý - lãnh đạo.... Có kiến thức học vấn tổng hợp, nhất là kiến thức về các khoa học xã hội và nhân văn, về thế giới hiện đại và đất nước, con người Việt Nam trên các phương diện: lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn hoá.... Có năng lực ngoại ngữ và tin học ở trình độ tối thiểu.

- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Trở thành giảng viên giảng dạy, nghiên cứu Chính trị học tại các trường Đảng khu vực, trường Chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm giáo dục chính trị ở các địa phương, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Trở thành viên chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và trong các tổ chức kinh tế - xã hội trong cả nước. Tiếp tục phát triển chuyên môn ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream