Thông tin tuyển sinh năm 2024

QUY ĐỊNH VỀ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY


15-02-2024
Điều 18 Quy chế đào tạo trình độ đại học (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) quy định về việc sinh viên có thể học cùng lúc hai chương trình đào tạo và nhận hai bằng đại học chính quy.

1. Quy định về học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên có đủ điều kiện và có nhu cầu đăng kí học thêm chương trình đào tạo thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp trình độ năm thứ 2 của chương trình thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:

a) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại Khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;

b) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại Trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

3. Sinh viên nếu có nhu cầu thì đăng ký học chương trình thứ hai theo Thông báo hằng năm của Trường ĐHSP Hà Nội. Căn cứ điểm trung bình tích lũy của sinh viên đã đăng kí và chỉ tiêu đào tạo chương trình thứ hai, Nhà trường xét duyệt và quyết định công nhận danh sách sinh viên học chương trình đào tạo thứ hai.

* Lưu ý: Sinh viên học Chương trình thứ hai cùng với sinh viên học Chương trình thứ nhất, không phân biệt lớp tín chỉ.

4. Trước mỗi học kì, sinh viên phải đăng kí học phần của chương trình thứ nhất, tuy nhiên có thể đăng kí hoặc không đăng kí học phần của chương trình thứ hai.

5. Khi đăng kí học phần của chương trình thứ hai, sinh viên cần đóng học phí theo số tín chỉ đã đăng kí.

* Lưu ý: Sinh viên không được hỗ trợ tiền đóng học phí đối với chương trình thứ hai (kể cả khi chương trình thứ hai thuộc ngành đào tạo giáo viên).

6. Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích luỹ của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

7. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất (08 năm).

* Lưu ý: Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

8. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng kí muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt nghiệp chương trình thứ hai.

Chi tiết về Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, xem tại đây.

Tiểu ban Truyền thông tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội

Các kênh truyền thông - tư vấn tuyển sinh năm 2024:

- Văn phòng tuyển sinh: Phòng 513 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.hnue.edu.vn         

- Email tư vấn tuyển sinh: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn       

- Hotline tư vấn tuyển sinh: 0865.911.136

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn       

- Nhóm riêng SV K74 tương lai: https://www.facebook.com/groups/k74hnue

 

Post by: Trinh Tran Ba
15-02-2024