Sư phạm Sinh học (dạy Sinh bằng Tiếng Anh)


10-03-2019

Giáo viên dạy môn Sinh học, môn Khoa học tự nhiên và môn Công nghệ (phần sinh học) ở trường phổ thông, các trường THPT chuyên, các trường Quốc tế và có yếu tố Quốc tế, các trường cao đẳng.

Cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật tại các phòng thí nghiệm sinh học, các trạm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất về sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường.

Cán bộ nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến Sinh học và môi trường.

Học tiếp để nhận bằng thạc sỹ và tiến sỹ sinh học, tiến sỹ giáo dục học.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream