Sư phạm Địa lý


10-03-2019

Trở thành giáo viên có năng lực dạy học địa lý cho học sinh THPT, đáp ứng yêu cầu về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở trường phổ thông.

Có khả năng trở thành cán bộ chủ chốt ở các trường phổ thông, cán bộ giảng dạy tại các trường Cao đẳng và Đại học, cán bộ nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu trên cả nước.

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận công việc trong các lĩnh vực liên quan đến địa lý như: quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên môi trường, các dự án dân số, phát triển nông thôn, đô thị hóa…

Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến sỹ.

Post by: Tuyen Sinh
10-03-2019
Tokyo Olympics live stream