Khung chương trình chuyên ngành Toán học


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
CHIN 101 Tiếng Trung 1 1 4 0   X  
COMP 103 Tin học đại cương 1 2 40   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 2 40   X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
CHIN 102 Tiếng Trung 2 2 3 60     X
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
CHIN 201 Tiếng Trung 3 3 3 0   X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 201 Tâm lý học 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
MATH 263 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành MATH 121 Đại số tuyến tính 1 3 60   X  
MATH 123 Hình học giải tích 1 2 40   X  
MATH 127 Giải tích 1 1 3 60   X  
MATH 125 Giải tích 2 1 3 60 Tiên quyết : Giải tích 1 X  
MATH 129 Giải tích 3 2 3 60 Tiên quyết : Giải tích 2 X  
MATH 131 Đại số đại cương 2 3 60 Tiên quyết : Đại số tuyến tính X  
MATH 133 Quy hoạch tuyến tính 2 2 40 Tiên quyết : Đại số tuyến tính X  
MATH 135 Ngôn ngữ lập trình 2 2 40 Tiên quyết : Tin học đại cương X  
MATH 341 Lịch sử Toán 2 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học   X
MATH 343 Lịch sử Giáo dục 2 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học   X
MATH 236 Giải tích 4 3 3 60 Tiên quyết : Giải tích 3 X  
MATH 241 Lý thuyết số 3 3 60 Tiên quyết : Đại số đại cương X  
MATH 242 Không gian Metric-tôpô 3 2 40   X  
MATH 252 Hình học Afin và hình học Ơclit 4 3 60 Tiên quyết : Hình học giải tích X  
MATH 255 Phương trình vi phân 4 3 60 Tiên quyết : Giải tích 4 X  
MATH 256 Hàm biến phức 4 2 40 Tiên quyết : Giải tích 4 X  
MATH 246 Số học 4 3 60 Tiên quyết : Lý thuyết số X  
MATH 249 Nhóm và Nửa nhóm 4 3 60 Tiên quyết : Lý thuyết số   X
ENGL 285 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
RUSS 285 Tiếng Nga chuyên ngành Toán2 4 2 40 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
MATH 311 Lý thuyết Galoa 5 3 60 Tiên quyết : Số học X  
MATH 313 Hình học xạ ảnh 5 2 40 Tiên quyết : Hình học Afin và hình học Ơclit X  
MATH 315 Hình học vi phân 1 5 3 60 Tiên quyết : Hình học Afin và hình học Ơclit X  
MATH 317 Phương trình đạo hàm riêng 5 3 60 Tiên quyết : Phương trình vi phân X  
MATH 321 Lý thuyết Xác suất 5 3 60 Tiên quyết : Giải tích 4 X  
MATH 324 Logic đại cương 5 2 40   X  
MATH 325 Lý thuyết môđun 6 3 60 Tiên quyết : Lý thuyết Galoa X  
MATH 327 Hình học vi phân 2 6 3 60 Tiên quyết : Hình học vi phân 1 X  
MATH 345 Chuyên đề 6 2 40 Tiên quyết : Giải tích 4 X  
MATH 337 Hình học sơ cấp 1 6 2 40 Tiên quyết : Hình học giải tích   X
MATH 339 Tôpô đại số 6 2 40 Tiên quyết : Hình học vi phân 2   X
MATH 333 Độ đo tích phân 6 2 40 Tiên quyết : Giải tích 4   X
MATH 335 Lý thuyết thế vị phẳng 6 2 40 Tiên quyết : Giải tích 4   X
MATH 329 Phần mềm Toán 6 2 40 Tiên quyết : Tin học đại cương   X
MATH 331 Khai thác CNTT trong Toán 6 2 40 Tiên quyết : Tin học đại cương   X
MATH 446 Giải tích hàm 7 4 80 Tiên quyết : Hàm biến phức X  
MATH 464 Giải tích số 7 3 60 Tiên quyết : Phương trình đạo hàm riêng X  
MATH 455 Nhập môn Đại số đồng điều 7 2 40 Tiên quyết : Lý thuyết môđun   X
MATH 453 Cơ sở đại số giao hoán 7 2 40 Tiên quyết : Lý thuyết môđun   X
MATH 458 Hình học sơ cấp 2 7 3 60 Tiên quyết : Hình học sơ cấp 1   X
MATH 461 Hình học đại số 7 3 60 Tiên quyết : Tôpô đại số   X
MATH 471 Thống kê 7 2 40 Tiên quyết : Lý thuyết Xác suất   X
MATH 472 Lý thuyết đồ thị 7 2 40 Tiên quyết : Quy hoạch tuyến tính   X
MATH 467 Cơ lý thuyết 7 2 40 Tiên quyết : Giải tích 4   X
PHYS 143 Vật lý đại cương 7 2 40 Tiên quyết : Giải tích 4   X
MATH 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019