Khung chương trình chuyên ngành Tâm lý học


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
CHIN 101 Tiếng Trung 1 1 4 0   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 103 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
CHIN 102 Tiếng Trung 2 2 3 60     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
CHIN 201 Tiếng Trung 3 3 3 60     X
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành PSYC 241 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 2 40   X  
BIOL 157 Sinh lý học hoạt động thần kinh 1 2 40   X  
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 40   X  
MATH 142 Xác suất thống kê 1 2 40   X  
PSYC 244 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 2 40   X  
PSYC 121 Tâm lý học đại cương 2 3 60 Tiên quyết : Sinh lý học hoạt động thần kinh X  
PSYC 123 Những cơ sở chung về GDH 2 2 40 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam X  
PSYC 417 Tâm lý học xã hội 2 2 40 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam X  
PSYC 226 Lý luận giáo dục 3 2 40   X  
PSYC 234 Tâm lý học xuyên/đa văn hóa 3 2 40   X  
PSYC 225 Lý luận dạy học 3 2 40 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH X  
PSYC 224 Tâm lý học nhận thức 3 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương X  
PSYC 231 Tâm lý học nhân cách 3 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương X  
PSYC 227 Nhập môn tâm lý học phát triển 3 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương X  
PSYC 238 Tâm lý học phát triển 3 5 75   X  
PSYC 232 Các giai đoạn phát triển tâm lý người 4 5 100 Tiên quyết : Nhập môn tâm lý học phát triển X  
PSYC 235 Chẩn đoán tâm lý 4 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học nhân cách X  
PSYC 236 Nhập môn tham vấn tâm lý 4 3 60 Tiên quyết : Nhập môn tâm lý học phát triển X  
PSYC 237 Nhập môn tâm lý học trường học 4 2 40 Tiên quyết : Nhập môn tâm lý học phát triển X  
PSYC 323 Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên 5 3 60 Tiên quyết : Các giai đoạn phát triển tâm lý người X  
PSYC 322 Các phương pháp nghiên cứu trong TLHTH 5 2 40 Tiên quyết : Nhập môn tâm lý học trường học X  
PSYC 324 Các lý thuyết tham vấn - trị liệu trong trường học 5 3 60 Tiên quyết : Nhập môn tham vấn tâm lý X  
PSYC 325 Đánh giá trí tuệ và tham vấn học tập 5 2 40 Tiên quyết : Nhập môn tâm lý học trường học X  
PSYC 326 Đánh giá nhân cách và can thiệp 5 2 40 Tiên quyết : Nhập môn tham vấn tâm lý X  
PSYC 327 Tư vấn giáo dục 5 3 60 Tiên quyết : Nhập môn tâm lý học trường học X  
PSYC 328 Giám sát trong tâm lý học trường học 5 2 40 Tiên quyết : Nhập môn tâm lý học trường học X  
ENGL 291 Tiếng Anh chuyên ngành 6 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
FREN 282 Tiếng Pháp chuyên ngành 6 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3   X
RUSS 283 Tiếng Nga chuyên ngành Tâm lý 6 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
PSYC 329 Kỹ thuật phỏng vấn và xây dựng trường hợp 6 2 40 Tiên quyết : Các phương pháp nghiên cứu trong TLHTH X  
PSYC 330 Thực hành đánh giá trí tuệ và tham vấn học tập 6 2 60 Tiên quyết : Đánh giá trí tuệ và tham vấn học tập X  
PSYC 331 Thực hành đánh giá nhân cách và can thiệp 6 2 60 Tiên quyết : Đánh giá nhân cách và can thiệp X  
PSYC 332 Thực hành giám sát trong TLHTH 6 2 60 Tiên quyết : Giám sát trong tâm lý học trường học X  
PSYC 333 Thực hành tư vấn giáo dục 6 2 60 Tiên quyết : Tư vấn giáo dục X  
PSYC 399 Thực tập sư phạm 1 6 3 0   X  
PSYC 429 Chẩn đoán đánh giá và can thiệp cho trẻ mầm non và tiểu học 7 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 433 Tham vấn và trị liệu nhóm 7 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 435 Tham vấn cho trẻ chậm phát triển và khuyết tật 7 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 431 Tham vấn giới tính, hôn nhân-gia đình 7 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 437 Tham vấn cho trẻ bi lạm dụng 7 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 439 Tham vấn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 7 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 441 Công tác xã hội trong nhà trường 7 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 430 Chẩn đoán đánh giá và can thiệp cho thanh thiếu niên 8 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 432 Tham vấn hướng nghiệp 8 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 434 Tham vấn cho trẻ em năng khiếu và phát triển sớm 8 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 436 Tham vấn cho trẻ em có hành vi lệch chuẩn và khó hoà nhập 8 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 438 Tham vấn trong trường dạy nghề, Cao đẳng và Đại học 8 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 440 Dược học tâm lý 8 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 498 Thực tập sư phạm 2 8 5 0   X  
PSYC 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019