Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Toán CLC


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
COMP 103 Tin học đại cương 1 2 40   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 2 40   X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 201 Tâm lý học 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
PSYC 202 Giáo dục học 4 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
MATH 263 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 5 1 20   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành MATH 122 Đại số tuyến tính 1 4 80   X  
MATH 123C Hình học giải tích 1 2 40   X  
MATH 127C Giải tích 1 1 3 60   X  
MATH 125C Giải tích 2 1 3 60 Tiên quyết : Giải tích 1 X  
MATH 130 Giải tích 3 2 4 80 Tiên quyết : Giải tích 2 X  
MATH 131C Đại số đại cương 2 3 60 Tiên quyết : Đại số tuyến tính X  
MATH 133C Quy hoạch tuyến tính 2 2 40 Tiên quyết : Đại số tuyến tính X  
MATH 237 Giải tích 4 3 4 80 Tiên quyết : Giải tích 3 X  
MATH 241C Lý thuyết số 3 3 60 Tiên quyết : Đại số đại cương X  
MATH 252C Hình học Afin và hình học Ơclit 3 3 60 Tiên quyết : Hình học giải tích X  
MATH 242C Không gian Metric-tôpô 3 2 40 Tiên quyết : Giải tích 3 X  
MATH 253C Phương trình vi phân 4 2 40 Tiên quyết : Giải tích 4 X  
MATH 256C Hàm biến phức 4 2 40 Tiên quyết : Giải tích 4 X  
MATH 244C Số học 4 2 40 Tiên quyết : Lý thuyết số X  
MATH 247C Nhóm và Nửa nhóm 4 2 40 Tiên quyết : Lý thuyết số   X
ENGL 285C Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
RUSS 284 Tiếng Nga chuyên ngành Toán1 4 2 40 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
MATH 311C Lý thuyết Galoa 5 3 60 Tiên quyết : Lý thuyết số X  
MATH 313C Hình học xạ ảnh 5 2 40 Tiên quyết : Hình học Afin và hình học Ơclit X  
MATH 315C Hình học vi phân 1 5 3 60 Tiên quyết : Hình học Afin và hình học Ơclit X  
MATH 317C Phương trình đạo hàm riêng 5 3 60 Tiên quyết : Phương trình vi phân X  
MATH 319C Xác suất thống kê 5 3 60 Tiên quyết : Giải tích 4 X  
MATH 323 Lý luận dạy học môn Toán 5 3 60 Tiên quyết : Giáo dục học X  
MATH 325C Lý thuyết môđun 6 3 60 Tiên quyết : Lý thuyết Galoa X  
MATH 327C Hình học vi phân 2 6 3 60 Tiên quyết : Hình học vi phân 1 X  
MATH 337C Hình học sơ cấp 1 6 2 40 Tiên quyết : Hình học vi phân 2   X
MATH 339C Tôpô đại số 6 2 40 Tiên quyết : Hình học vi phân 2   X
MATH 334 Độ đo tích phân 6 3 60 Tiên quyết : Giải tích 4   X
MATH 336 Lý thuyết thế vị phẳng 6 3 60 Tiên quyết : Hàm biến phức   X
MATH 341C Lịch sử Toán 6 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học môn Toán   X
MATH 343C Lịch sử Giáo dục 6 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học môn Toán   X
MATH 329C Phần mềm Toán 6 2 40 Tiên quyết : Tin học đại cương   X
MATH 331C Khai thác CNTT trong Toán 6 2 40 Tiên quyết : Tin học đại cương   X
MATH 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
MATH 447 Giải tích hàm 1 7 3 60 Tiên quyết : Không gian Metric-tôpô X  
MATH 448 Giải tích hàm 2 7 2 40 Tiên quyết : Giải tích hàm 1 X  
MATH 449C Phương pháp dạy học môn Toán 7 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học môn Toán X  
MATH 451C Đại số sơ cấp 7 2 40 Tiên quyết : Lý thuyết môđun   X
MATH 453C Cơ sở đại số giao hoán 7 2 40 Tiên quyết : Lý thuyết môđun   X
MATH 456C Hình học sơ cấp 2 7 2 40 Tiên quyết : Hình học sơ cấp 1   X
MATH 459C Hình học đại số 7 2 40 Tiên quyết : Tôpô đại số   X
MATH 464C Giải tích số 7 3 60 Tiên quyết : Phương trình đạo hàm riêng   X
MATH 466 Toán học tính toán 7 3 60 Tiên quyết : Phương trình đạo hàm riêng   X
MATH 467C Cơ lý thuyết 7 2 40 Tiên quyết : Giải tích 4   X
PHYS 143 Vật lý đại cương 7 2 40 Tiên quyết : Giải tích 4   X
MATH 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
MATH 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019