Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Tiếng Pháp


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 0 1 20   X  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 101 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 40   X  
PHIL 187 Dẫn luận ngôn ngữ học 1 2 40   X  
FREN 121 Nghe-Nói 1 1 4 80   X  
FREN 122 Đọc-Viết 1 1 4 80   X  
FREN 123 Nghe-Nói 2 2 3 60 Tiên quyết : Nghe-Nói 1 X  
FREN 124 Đọc-Viết 2 2 3 60 Tiên quyết : Đọc-Viết 1 X  
PHIL 282 Tiếng Việt 3 2 40   X  
FREN 225 Nghe-Nói 3 3 3 60 Tiên quyết : Nghe-Nói 2 X  
FREN 226 Đọc-Viết 3 3 3 60 Tiên quyết : Đọc-Viết 2 X  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   X  
FREN 229 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 3 X  
POLI 222 Logic học 4 2 40   X  
HIST 311 Lịch sử quan hệ quốc tế 4 2 40     X
MATH 142 Xác suất thống kê 4 2 40     X
FREN 227 Nghe-Nói 4 4 3 60 Tiên quyết : Nghe-Nói 3 X  
FREN 228 Đọc-Viết 4 4 3 60 Tiên quyết : Đọc-Viết 3 X  
FREN 311 Hình thái và cú pháp tiếng Pháp 5 2 40 Tiên quyết : Nghe-Nói 4 X  
FREN 312 Từ vựng học tiếng Pháp 5 2 40 Tiên quyết : Nghe-Nói 4 X  
FREN 313 Ngữ âm và âm vị học tiếng Pháp 5 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 4 X  
FREN 314 Văn hóa và văn minh Pháp 5 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 4 X  
FREN 315 Lịch sử văn học Pháp 5 2 40 Tiên quyết : Nghe-Nói 4 X  
FREN 316 Nghe-Nói 5 5 3 60 Tiên quyết : Nghe-Nói 4 X  
FREN 317 Đọc-Viết 5 5 3 60 Tiên quyết : Đọc-Viết 4 X  
FREN 318 Phạm trù ngữ pháp và cách sử dụng động từ tiếng Pháp 6 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 4 X  
FREN 319 Phân tích văn bản văn học 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử văn học Pháp   X
FREN 320 Giao thoa văn hóa 6 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 4   X
FREN 321 Nghe-Nói 6 6 3 60 Tiên quyết : Nghe-Nói 5 X  
FREN 322 Đọc-Viết 6 6 3 60 Tiên quyết : Đọc-Viết 5 X  
FREN 323 Lý luận dạy học tiếng Pháp ngoại ngữ 6 3 60 Tiên quyết : Đọc-Viết 4 X  
FREN 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
FREN 426 Dẫn luận ngữ nghĩa học tiếng Pháp 7 2 40 Tiên quyết : Nghe-Nói 4   X
FREN 427 Dẫn luận phân tích diễn ngôn 7 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 4   X
FREN 428 Dẫn luận ngữ dụng học tiếng Pháp 7 2 40 Tiên quyết : Nghe-Nói 4   X
FREN 429 Dịch thực hành 7 3 60 Tiên quyết : Đọc-Viết 4 X  
FREN 430 Tiếng Pháp Du lịch - Khách sạn 7 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 4   X
FREN 431 Tiếng Pháp Kinh tế - Thương mại 7 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 4   X
FREN 432 Tiếng Pháp Tài chính - Ngân hàng 7 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 4   X
FREN 433 Tiếng Pháp Luật - Hành chính 7 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 4   X
FREN 434 Tiếng Pháp Thư ký - Văn phòng 7 2 40 Tiên quyết : Đọc-Viết 4   X
FREN 435 Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp 7 3 60 Tiên quyết : Lý luận dạy học tiếng Pháp ngoại ngữ X  
FREN 436 Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ 7 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học tiếng Pháp ngoại ngữ X  
FREN 437 Công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ 7 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học tiếng Pháp ngoại ngữ   X
FREN 438 Kỹ thuật giảng dạy ngoại ngữ 7 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học tiếng Pháp ngoại ngữ   X
FREN 439 Lịch sử giảng dạy ngoại ngữ 7 2 40 Tiên quyết : Lý luận dạy học tiếng Pháp ngoại ngữ   X
FREN 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
FREN 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019