Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Tâm lý - Giáo dục


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 1 20   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 103 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 40     X
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 40     X
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành BIOL 157 Sinh lý học hoạt động thần kinh 1 2 40   X  
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 40   X  
MATH 142 Xác suất thống kê 1 2 40   X  
POLI 222 Logic học 1 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
PSYC 121 Tâm lý học đại cương 2 3 60 Tiên quyết : Sinh lý học hoạt động thần kinh X  
PSYC 123 Những cơ sở chung về GDH 2 2 40 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam X  
PSYC 122 Lịch sử tâm lý học 2 2 30 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
PSYC 244 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 2 40   X  
PSYC 225 Lý luận dạy học 3 2 40 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH X  
PSYC 226 Lý luận giáo dục 3 2 40 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH X  
PSYC 224 Tâm lý học nhận thức 3 2 30 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương X  
PSYC 227 Nhập môn tâm lý học phát triển 3 2 30 Tiên quyết : Lịch sử tâm lý học X  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   X  
ENGL 291 Tiếng Anh chuyên ngành 4 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
FREN 282 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3   X
RUSS 283 Tiếng Nga chuyên ngành Tâm lý 4 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
PSYC 231 Tâm lý học nhân cách 4 2 30 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương X  
PSYC 232 Các giai đoạn phát triển tâm lý người 4 5 100 Tiên quyết : Nhập môn tâm lý học phát triển X  
PSYC 228 Phương pháp nghiên cứu tâm lí học 4 2 30 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương X  
PSYC 233 Lịch sử Giáo dục học thế giới 4 2 30 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH X  
PSYC 229 Phương pháp nghiên cứu GDH 4 2 30 Tiên quyết : Lý luận giáo dục X  
PSYC 239 Đánh giá trong giáo dục 5 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương X  
PSYC 311 Tâm lý học dạy học 5 2 30 Tiên quyết : Các giai đoạn phát triển tâm lý người X  
PSYC 312 Giáo dục học mầm non 5 2 30 Tiên quyết : Lý luận giáo dục X  
PSYC 313 Giáo dục học phổ thông 5 3 60 Tiên quyết : Lý luận giáo dục X  
PSYC 317 Lý luận và phương pháp dạy học TLH 1 5 2 30 Tiên quyết : Các giai đoạn phát triển tâm lý người X  
PSYC 318 Lí luận và phương pháp dạy học GDH 1 5 2 30 Tiên quyết : Lý luận giáo dục X  
PSYC 321 Thực tế chuyên môn 5 2 60   X  
PSYC 314 Tâm lý học đức dục 6 2 30 Tiên quyết : Các giai đoạn phát triển tâm lý người X  
PSYC 315 Lịch sử Giáo dục học Việt nam 6 2 30 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH X  
PSYC 316 Giáo dục học đại học 6 2 30 Tiên quyết : Lý luận giáo dục X  
PSYC 319 Lý luận và phương pháp dạy học TLH 2 6 3 60 Tiên quyết : Các giai đoạn phát triển tâm lý người X  
PSYC 320 Lí luận và phương pháp dạy học GDH 2 6 3 60 Tiên quyết : Lý luận giáo dục X  
PSYC 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
PSYC 411 Tâm lí học tôn giáo 7 2 30     X
PSYC 412 Tâm lí học trẻ em khuyết tật 7 2 30     X
PSYC 413 Tâm lí học quản trị kinh doanh du lịch 7 2 30     X
PSYC 414 Tâm lí học lao động sư phạm của người thầy giáo 7 2 30 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 415 Tâm lí học lao động 7 2 30 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 416 Tâm lí học hành vi lệch chuẩn 7 2 30 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 417 Tâm lý học xã hội 7 2 30 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 418 Tâm lý học tham vấn 7 2 30 Tiên quyết : Tâm lý học đại cương   X
PSYC 419 Giáo dục ứng xử 8 2 30 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH   X
PSYC 420 Giáo dục gia đình 8 2 30 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH   X
GEOG 426 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 8 2 30 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH   X
PSYC 422 Giáo dục Dân số và Sức khỏe sinh sản 8 2 30 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH   X
PSYC 423 Giáo dục hướng nghiệp 8 2 30 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH   X
PSYC 424 Vệ sinh học đường 8 2 30 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH   X
PSYC 425 Giáo dục từ xa 8 2 30 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH   X
PSYC 426 Giáo dục lại 8 2 30 Tiên quyết : Những cơ sở chung về GDH   X
PSYC 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
PSYC 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019