HOÁ HỌC (Mã ngành: 202)


08-03-2019

1. Kiến thức

·        Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên (Toán học, Tin học, Vật lý…) và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Hoá học.

·        Có kiến thức cơ bản về khoa học - công nghệ hoá học.

·        Có trình độ tin học tốt, đủ khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc.

·        Bước đầu có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu các tài liệu tham khảo chuyên ngành.

2. Kỹ năng

·        Có các kỹ năng thực hành, thí nghiệm về Hóa học.

·        Có khả năng áp dụng triển khai trong sản xuất.

·        Có khả năng nghiên cứu khoa học.

·        Có khả năng cập nhật kiến thức mới về khoa học - công nghệ hoá học.

3. Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của người cán bộ nghiên cứu khoa học, thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người làm công tác nghiên cứu khoa học.

4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

·        Có đủ năng lực làm nghiên cứu viên tại các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

·        Có thể đảm đương công tác giảng dạy Hoá học ở các trường đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông sau khi bổ túc các học phần nghiệp vụ sư phạm và PPDH bộ môn Hoá học.

·        Có chí hướng, có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tiếp tục học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau đại học.

Post by: admin admin
08-03-2019