GIÁO DỤC TIỂU HỌC (Mã ngành: 904)


08-03-2019

Khoa Giáo dục Tiểu học trường ĐHSPHN xác định Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cử nhân giáo dục tiểu học có trình độ đại học gồm 8 tiêu chuẩn (39 tiêu chí) sau đây:

       Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức           

               Tiêu chuẩn 1 gồm 3 tiêu chí:

1)     Có phẩm chất chính trị tốt;

2)     Có trách nhiệm công dân, đặc biệt đối với sự phát triển các thế hệ tương lai của đất nước;

3)     Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, yêu trẻ.

        Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục

               Tiêu chuẩn 2 gồm 5 tiêu chí

1)         Có năng lực tìm hiểu cá nhân học sinh tiểu học;

2)         Có năng lực tìm hiểu tập thể lớp;

3)         Có năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường;

4)         Có năng lực tìm hiểu môi trường gia đình;

5)         Có năng lực tìm hiểu môi trường xã hội.

          Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục

                Tiêu chuẩn 3 gồm 9 tiêu chí

1)         Có năng lực giáo dục qua dạy học môn học;

2)         Có năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp;

3)         Có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

4)         Có năng lực giải quyết các tình huống sư phạm;

5)         Có năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi;

6)         Có năng lực đánh giá kết quả giáo dục;

7)         Có năng lực tư vấn và tham vấn;

8)         Có năng lực phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường;

9)         Có năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục.

              Tiêu chuẩn 4: Năng lực dạy học

                     Tiêu chuẩn 4 gồm 9 tiêu chí

1)         Có  kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng;

2)         Có  kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở tiểu học;

3)         Có năng lực phát triển chương trình môn học;

4)         Có  năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn;

5)         Có năng lực dạy học phân hóa;

6)         Có năng lực dạy học tích hợp, dạy học lớp ghép, học sinh dân tộc và các lớp hoà nhập;

7)         Có năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học;

8)         Có năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập;

9)         Có năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học

                 Tiêu chuẩn 5: Năng lực giao tiếp

                        Tiêu chuẩn 5 gồm 3 tiêu chí

1)         Có năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ;

2)         Có năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội;

3)         Có năng lực giao tiếp với học sinh.

                  Tiêu chuẩn 6: Năng lực đánh giá trong giáo dục

Tiêu chuẩn 6 gồm 3 tiêu chí (đánh giá hướng tới sự thành công của học sinh tiểu học):

1)         Có năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục;

2)         Có năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục;

3)         Có năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá.

                   Tiêu chuẩn 7: Năng lực hoạt động xã hội

                              Tiêu chuẩn 7 gồm 3 tiêu chí

1)         Có năng lực tham gia các hoạt động xã hội;

2)         Có năng lực vận động người khác tham gia hoạt động xã hội;

3)         Có năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

                  Tiêu chuẩn 8: Năng lực phát triển nghề nghiệp

                         Tiêu chuẩn 8 gồm 4 tiêu chí

1)     Có năng lực tự đánh giá;

2)     Có năng lực tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện sức khoẻ;

3)     Có năng lực nghiên cứu khoa học.

4)    Có khả năng sử dụng một ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu về chuyên ngành.

Post by: admin admin
08-03-2019