GIÁO DỤC MẦM NON (Mã ngành: 903)


08-03-2019

1. Kiến thức.

· Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học cơ bản cần thiết cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp.

· Nắm vững hệ thống kiến thức và những thành tựu mới của khoa học giáo dục mầm non để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ em thuộc các đối tượng khác nhau ở các cơ sở giáo dục mầm non.

· Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu chuyên ngành.

· Bước đầu sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

2. Kỹ năng.

· Có kỹ năng nghiên cứu và đánh giá sự phát triển của trẻ em.

· Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu đặc thù của ngành học.

· Có kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ em.

· Có khả năng cập nhật và vận dụng các thành tựu khoa học giáo dục mới vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ.

3. Thái độ.

Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

· Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non;

· Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và  tiến sĩ

Post by: admin admin
08-03-2019