GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Mã ngành 613)


07-03-2019

1. Kiến thức

·  Có kiến thức cơ bản, hiện đại về các môn khoa học Giáo dục công dân và các môn khoa học chuyên ngành liên quan như triết học, chính trị học, kinh tế học, pháp luật học, đạo đức học, mỹ học, kỹ năng sống, các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,…; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

·  Có kiến thức liên ngành để sinh viên có thể chuyển đổi sang những ngành học gần với Giáo dục công dân theo yêu cầu.

·  Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu chuyên ngành.

·  Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

2. Kỹ năng

Có kỹ năng vận dụng tốt những kiến thức Giáo dục công dân vào hoạt động giảng dạy trong nhà trường phổ thông. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm và triển khai tốt các hoạt động về giáo dục pháp luật, chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống,... hình thành những phẩm chất công dân cho học sinh phổ thông. Đồng thời sinh viên đủ năng lực vận dụng kiến thức nghiệp vụ sư phạm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên, cán bộ công tác trong lĩnh vực chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

3. Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhân dân: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có lối sống và tác phong mẫu mực.

4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

·        Là giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở.

·        Cử nhân Giáo dục công dân có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học lý luận,... giảng dạy và nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các bộ môn khoa học khác như chính trị học, pháp luật học, đạo đức học, mỹ học, tôn giáo học, lôgíc học,... tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các cơ quan lý luận, tổ chức chính trị - xã hội,…

·        Cử nhân Giáo dục Công dân có khả năng đảm nhận tốt nhiệm vụ của người cán bộ tại các cơ cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội,...

·        Có đủ khả năng tiếp tục phát triển chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ các môn khoa học Mác - Lênin, Giáo dục chính trị, Triết học, Khoa học Chính trị, Lý luận Chính trị, Hồ Chí Minh học, Chính trị học, Mỹ học, Đạo đức học, Logic học, Tôn giáo học,…

Post by: admin admin
07-03-2019