GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ (Mã ngành: 605)


07-03-2019

1. Kiến thức

·        Có kiến thức cơ bản, hiện đại về các môn khoa học Mác - Lênin, triết học, kinh tế học, lý luận chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

·        Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu chuyên ngành.

·        Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

2. Kỹ năng

Có kỹ năng vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc lý giải các vấn đề của thực tiễn xã hội, đồng thời vận dụng kiến thức nghiệp vụ sư phạm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, cán bộ lý luận chính trị, cán bộ công tác trong lĩnh vực chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại  hóa, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

3. Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhân dân: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, lối sống và tác phong mẫu mực.

4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

·        Là giáo viên có khả năng giảng dạy tốt môn Giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông.

·        Là giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học lý luận chính trị,… giảng dạy và nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin, lý luận chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh ở trình độ đại học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các cơ quan lý luận, tổ chức chính trị - xã hội,…

·        Cử nhân Giáo dục Chính trị có khả năng đảm nhận tốt nhiệm vụ của người cán bộ tại các cơ cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội,...

·        Có đủ khả năng tiếp tục phát triển chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ các môn khoa học Mác - Lênin, Triết học, Giáo dục Chính trị, Khoa học Chính trị, Lý luận Chính trị, Hồ Chí Minh học, Chính trị học, Mỹ học, Đạo đức học, Logic học, Tôn giáo học, Kinh tế học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,...

Post by: admin admin
07-03-2019