ĐỊA LÝ (Mã ngành: 607)


07-03-2019

1.Kiến thức

·        Hiểu biết về đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học địa lý.

·        Nắm vững những tri thức cơ bản về địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế - xã hội của Việt Nam và các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên quan điểm địa lý tổng hợp.

·        Bước đầu sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và tham khảo được các tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

·        Sử dụng được hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong nghiên cứu địa lý.

2.Kỹ năng

Có khả năng nghiên cứu trong các lĩnh vực: địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế - xã hội phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3.Thái độ

Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người cán bộ nghiên cứu.

4.Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

·        Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tham gia nghiên cứu khoa học theo các chuyên ngành của địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế - xã hội cũng như các chuyên ngành có liên quan như: quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên môi trường, phát triển nông thôn, đô thị hóa…

·        Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ

Post by: admin admin
07-03-2019