Thông tin tuyển sinh năm 2024

ĐỀ THI THAM KHẢO KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2024


04-02-2024
Đề thi tham khảo Kì thi đánh giá năng lực năm 2024 của Trường ĐHSP Hà Nội:

- Đề thi tham khảo của bài thi Toán (xem tại đây).

- Đề thi tham khảo của bài thi Ngữ văn (xem tại đây).

- Đề thi tham khảo của bài thi Tiếng Anh (xem tại đây).

- Đề thi tham khảo của bài thi Vật lí (xem tại đây).

- Đề thi tham khảo của bài thi Hóa học (xem tại đây).

- Đề thi tham khảo của bài thi Sinh học (xem tại đây).

- Đề thi tham khảo của bài thi Lịch sử (xem tại đây).

- Đề thi tham khảo của bài thi Địa lý (xem tại đây).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Post by: Trinh Tran Ba
04-02-2024