Thông tin tuyển sinh năm 2022

Viết bài luận xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022


23-05-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 641/TB-ĐHSPHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc viết bài luận xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

Theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2022, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức cho thí sinh tự chọn đăng kí viết bài luận và ưu tiên cộng điểm, phỏng vấn xét tuyển thẳng nếu thí sinh có bài luận được đánh giá tốt.

1. Nhà trường thông báo chủ đề bài luận như sau:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là cái nôi sư phạm của nước Việt Nam độc lập. Hơn 70 năm xây dựng và phát triển với các giá trị cốt lõi: Chuẩn mực - Sáng tạo - Tiên phong, Nhà trường đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước. Với nguyện vọng trở thành tân sinh viên của Nhà trường, em hãy trình bày những lí do, nguyện vọng và động lực trước quyết định ý nghĩa này.

2. Bài luận cần được đánh máy với font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không quá 2000 từ và đáp ứng một số yêu cầu sau:

- Đưa ra các luận điểm, luận cứ phản ánh chân thực quan điểm, cảm xúc của người viết; có những cách lập luận sáng tạo, mang dấu ấn cá nhân.

- Thể hiện sự yêu thích với ngành học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Trình bày văn bản rõ ràng, tuân thủ các quy tắc ngữ pháp.

3. Thí sinh đăng kí và nộp bài luận trên Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh đại học năm 2022 tại địa chỉ: https://ts2022.hnue.edu.vn/. Dự kiến thời gian tiếp nhận đăng kí nộp bài luận: từ 01/06 đến 22/06/2022.  

4. Các thí sinh có bài luận đạt kết quả tốt sẽ được lựa chọn vào vòng phỏng vấn để xét tuyển thẳng hoặc cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 (trừ phương thức 5 – xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực)./.

Nơi nhận:
- Các cá nhân quan tâm;

- Ban Truyền thông;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Post by: Nguyen Van Nghiep
23-05-2022