Thông tin tuyển sinh năm 2022

THÔNG BÁO Về việc tham gia BHYT bắt buộc của sinh viên K72


21-09-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số:          /TB-ĐHSPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tham gia BHYT bắt buộc của sinh viên K72

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014, trong đó quy định học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thực hiện Công văn số 495/BHXH-BPT ngày 19/08/2022 của Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2022-2023; Công văn số 1002/UBND-BHXH ngày 07/09/2022 của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về việc triển khai thực hiện BHYT HSSV năm học 2022-2023.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo đến Ban chủ nhiệm các  khoa về việc thu lệ phí tham gia bảo hiểm y tế của sinh viên K72 năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Mức đóng Bảo hiểm y tế:

 Số tiền đóng = Mức lương cơ sở (tại thời điểm đóng tiền ) x  4,5%  x  số tháng tham gia.

Trong đó: học sinh, sinh viên đóng 70%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.

                 1.490.000  x  4.5%  x  70%  x  01tháng = 46.935đồng/tháng

 Sinh viên K72 chọn 1 trong 2 thời hạn tham gia BHYT sau:

 - Hạn thẻ 15 tháng từ ngày 01/10/2022 đến hết 31/12/2023: 46.935 x 15tháng =  704.025đ (đối với những sinh viên không có thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT hết hạn trước ngày 01/10/2022)

- Hạn thẻ 12 tháng từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023: 46.935 x 12tháng =  563.220đ (đối với những sinh viên có thẻ BHYT hạn sử dụng đến hết 31/12/2022).

2. Thời gian đóng: Từ 20/9/2022 đến hết 04/10/2022 (ngoài thời gian quy định Nhà trường sẽ không giải quyết).

3. Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản của Trường theo quy định sau

- Sinh viên chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của trường theo thông tin sau:
          Tên người hưởng: Truong DH Su Pham Ha Noi
          Số tài khoản:         21510001466789
          Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Cầu Giấy
          Số tiền:        Là mức tiền BHYT sinh viên đăng ký    
          Nội dung:  Mã số sinh viênHọ và tên sinh viênNộp tiền BHSố ĐT của SV      

Ví dụ cụ thể:

 Sinh viên Nguyễn Văn A, khoa CNTT, mã sinh viên 725105095 muốn nộp tiền BHYT loại 15 tháng thực  hiện 01 giao dịch theo chỉ dẫn thanh toán như sau:  

          Tên người hưởng: Truong DH Su Pham Ha Noi 
          Số tài khoản:          21510001466789
          Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Cầu Giấy
          Số tiền:             704.025đ
          Nội dung: 725105095  Nguyen Van A nop tien BH 0912805985
                           mã số SV         họ và tên                             số ĐT của SV

- Lưu ý:

+ Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên để phục vụ công tác quản lý hệ thống, số điện thoại để liên hệ khi cần (có sai sót). Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

+ Không chuyển tiền qua cây ATM vì không thể hiện nội dung chuyển khoản

+ Số tiền trên là số tiền bảo hiểm phải nộp, không bao gồm phí chuyển tiền vào tài khoản (nếu có).

+ Sinh viên nộp đúng Tài khoản của Trường đã quy định và nộp đúng, đủ số tiền cần để mua BHYT.

4. Hướng dẫn sinh viên tra cứu khi tham gia bảo hiểm y tế:

- Sinh viên tự kiểm tra hạn thẻ bằng cách nhắn tin theo cú pháp:

         BH<dấu cách>THE< dấu cách>mã thẻ BHYT gửi 8079.

- Yêu cầu sinh viên cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số để theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm và sử dụng thẻ BHYT điện tử khi cần.

- Sinh viên thuộc đối tượng chính sách (hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc…) đã có thẻ, không phải tham gia BHYT tại trường (photo thẻ BHYT còn hạn nộp về bộ phận y tế).

Mọi thông tin về vướng mắc, tra soát trong quá trình nộp tiền, liên hệ Cô Thùy – Ngân hàng BIDV (0967447384); thắc mắc về Bảo hiểm y tế liên hệ Cô Giang ( 0978934924) trong giờ hành chính.

Ban Giám hiệu yêu cầu Ban chủ nhiệm các khoa nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các khoa, đơn vị;

- Lưu: VT, KTX.

              KT. HIỆU TRƯỞNG

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Post by: Nguyen Van Nghiep
21-09-2022