Thông tin tuyển sinh năm 2022

THÔNG BÁO Về việc khám sức khỏe cho sinh viên K72


21-09-2022

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số:         /TB-ĐHSPHN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

Thông báo
Về việc khám sức khỏe cho sinh viên K72

Thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ y tế về việc khám sức khỏe cho sinh viên học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Nhà trường đề nghị BCN các khoa thông báo tới toàn thể sinh viên K72 vè việc khám sức khỏe đầu vào.

1. Địa điểm khám sức khỏe:  Bộ phận Y tế - Tầng 1 nhà A8 và Sảnh tầng 1 Nhà A12 – Ký túc xá Trường ĐHSP Hà Nội

2. Thời gian làm việc và các ca khám sức khỏe:

+ Buổi sáng:   Từ 8h00 đến 11h45                     + Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00:

Ca 1: Từ 8h00 - 9h15                                         Ca 4: Từ 13h30 - 14h40

Ca 2: Từ 9h15 - 10h30                                       Ca 5: Từ 14h40 - 15h50

Ca 3: Từ 10h30 - 11h45                                     Ca 6: Từ 15h50 - 17h00     

3. Lịch khám của sinh viên các khoa:

Sinh viên K72 chưa có danh sách phân lớp, Nhà trường đề nghị BCN các khoa phân bổ hợp lí số lượng sinh viên của khoa theo ca khám và thời gian cụ thể thông báo. Lịch cụ thể như sau:

Thời gian

Sáng

Chiều

Ngày 26/09/2022

K. Giáo dục Tiểu học (Ca 1, ca 2, ca3)

K. Toán - Tin (Ca 4, ca 5, ca 6)

Ngày 27/09/2022

K. Việt Nam học (Ca 1, ca 2, ca3)

K. Toán - Tin (Ca 4, ca 5, ca 6)

Ngày 28/09/2022

K. Việt Nam học (Ca 1)

K. Lịch sử (Ca 2, ca 3)

K. Toán - Tin (Ca 4)

K. Vật lý (Ca 5, ca 6)

Ngày 29/09/2022

K. Giáo dục Đặc biệt (Ca 1, ca 2)

K. Ngữ văn (Ca 3)

K. Sinh học (Ca 4, ca 5)

K. Giáo dục Thể chất (Ca 6)

Ngày 01/10/2022

K. Ngữ văn (Ca1, ca 2, ca 3)

K. Ngữ văn (Ca 4, ca 5, ca 6)

Bộ môn Tiếng Trung (Ca 6)

Ngày 03/102022

K. Giáo dục Mầm non (Ca1, ca 2, ca3)

K.Công nghệ Thông tin (Ca 4, ca 5, ca 6)

Ngày 04/10/2022

 

K. Công tác Xã hội (Ca 1, ca 2, ca 3)

K.Công nghệ Thông tin (Ca 4)

K. Địa lý (Ca 5, ca 6)

Ngày 05/10/2022

K. Lý luận Chính trị - GDCD (Ca 1, ca 2, ca 3)

K. Hóa học (Ca 4, ca 5, ca 6)

K.Tiếng Pháp (Ca 6)

Ngày 06/10/2022

K. Nghệ thuật (Ca 1, ca 2)

K. Quản lý Giáo dục (Ca 3)

K. Triết học (Ca 4, ca 5)

K. Sư phạm Công nghệ (Ca 6)

Ngày 07/10/2022

K. Tâm lý Giáo dục (Ca1, ca 2, ca3)

K.Tiếng Anh (Ca 4, ca 5, ca 6)

K. Giáo dục Quốc phòng & An ninh (Ca 6)

* Ghi chú: - Sinh viên mang theo CMTND hoặc thẻ CCCD khi đến khám sức khỏe.

                  - Thực hiện khám các bước theo sự hướng dẫn của sinh viên tình nguyện

            Trân trọng./.

Nơi nhận:

       - Các khoa;

       - Lưu: VT, KTX.   

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Post by: Nguyen Van Nghiep
21-09-2022