Khung chương trình chuyên ngành Văn học


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X  
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 3 2 40   X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học   X
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
PSYC 108 Tâm lý học giáo dục 4 2 40 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam   X
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành PHIL 190 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 40   X  
PHIL 121 Văn học dân gian Việt Nam 1 4 85   X  
PHIL 131 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm 1 2 43   X  
HIST 126 Lịch sử Việt Nam 2 2 40   X  
PHIL 182 Tiếng Việt thực hành 2 2 43   X  
PHIL 184 Đại cương nghệ thuật học 2 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam   X
PHIL 179 Phương pháp luận nghiên cứu văn học 2 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam   X
PHIL 178 "Tam giáo" và văn hóa Việt Nam 2 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Việt Nam   X
POLI 222 Logic học 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
PHIL 122 Văn học Việt Nam trung đại I (Khái quát TK X - TKXVII) 3 3 60 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam X  
PHIL 223 Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX) 3 4 85 Song hành : Văn học Việt Nam trung đại I (Khái quát TK X - TKXVII) X  
PHIL 261 Văn bản Hán Văn 3 3 60 Tiên quyết : Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm X  
PHIL 280 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40 Tiên quyết : Kỹ năng giao tiếp X  
POLI 223 Xã hội học 4 2 40   X  
PHIL 227 Văn học, nhà văn, bạn đọc 4 3 60 Tiên quyết : Logic học X  
PHIL 224 Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu TKXX - 1945) 4 4 80 Tiên quyết : Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX) X  
PHIL 225 Văn học châu Á 4 3 60 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam X  
PHIL 226 Văn học Phương Tây I (Từ cổ đại đến TK XVIII) 4 2 40 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam X  
PHIL 230 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt 4 2 45 Tiên quyết : Tiếng Việt thực hành X  
POLI 364 Môi trường và phát triển 5 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1   X
HIST 327 Lịch sử văn minh thế giới 5 4 80 Tiên quyết : Logic học   X
ENGL 327 Tiếng Anh chuyên ngành 5 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
FREN 324 Tiếng Pháp chuyên ngành 5 2 40 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3   X
RUSS 312 Tiếng Nga chuyên ngành 5 2 40 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 5 2 0     X
PHIL 328 Đại cương thi pháp học 5 2 40 Tiên quyết : Logic học   X
PHIL 327 Đại cương về ngôn ngữ và tiếng Việt 5 2 40 Tiên quyết : Logic học   X
PHIL 315 Tác phẩm và thể loại văn học 5 3 60 Tiên quyết : Văn học, nhà văn, bạn đọc X  
PHIL 311 Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975) 5 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu TKXX - 1945) X  
PHIL 317 Ngữ pháp và ngữ pháp văn bản Tiếng Việt 5 4 85 Tiên quyết : Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt X  
PHIL 316 Tiến trình văn học 6 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm và thể loại văn học X  
PHIL 313 Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX) 6 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây I (Từ cổ đại đến TK XVIII) X  
PHIL 396 Ngữ dụng học 6 2 45 Tiên quyết : Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt X  
PHIL 318 Phong cách học tiếng Việt 6 3 40 Tiên quyết : Ngữ pháp và ngữ pháp văn bản Tiếng Việt   X
PHIL 386 Thực tập cuối khóa 1 6 2 0   X  
PHIL 487 Thực tập cuối khóa 2 6 2 0   X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 7 1 20 Tiên quyết : Phương pháp nghiên cứu khoa học X  
PHIL 473 Phê bình văn học 7 2 40 Tiên quyết : Tiến trình văn học X  
PHIL 414 Văn học Nga 7 3 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây I (Từ cổ đại đến TK XVIII) X  
PHIL 474 Tiểu thuyết phương Tây 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX) X  
PHIL 475 Phân tích diễn ngôn 7 2 40 Tiên quyết : Ngữ pháp và ngữ pháp văn bản Tiếng Việt   X
PHIL 482 Các trường phái lý luận phê bình văn học Âu – Mĩ hiện đại 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX)   X
PHIL 431 Văn bản Nôm 7 2 45 Tiên quyết : Văn bản Hán Văn   X
PHIL 477 Văn học các nước Đông Nam Á 7 2 40 Tiên quyết : Văn học châu Á   X
PHIL 323 Phương pháp sưu tầm nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam / Sử thi dân gian các dân tộc ít người ở Vi 7 2 40 Tiên quyết : Văn học dân gian Việt Nam   X
PHIL 480 Văn học trong nhà trường 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại III (sau1975)   X
PHIL 481 Văn học và du lịch/Văn học báo chí 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại III (sau1975)   X
PHIL 439 Những vấn đề thể loại văn học/ Văn học với các loại hình nghệ thuật 7 2 40 Tiên quyết : Tiến trình văn học   X
PHIL 476 Thi pháp văn học dân gian/ Thi pháp văn học trung đại 7 2 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII - TKXIX)   X
PHIL 435 Các tác gia văn học Nga cổ điển 7 1 40 Tiên quyết : Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX - XX)   X
PHIL 478 Thơ phương Đông 7 2 40 Tiên quyết : Văn học châu Á   X
PHIL 479 Vấn đề tổ chức minh giải văn bản Hán Nôm 7 2 40 Tiên quyết : Văn bản Hán Văn   X
PHIL 432 Một số vấn đề lí luận về văn hóa học và văn hóa Việt Nam 7 2 40 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam   X
PHIL 312 Văn học Việt Nam hiện đại III (sau1975) 8 3 40 Tiên quyết : Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975) X  
PHIL 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
PHIL 494 Chuyên đề lý luận văn học 1 8 3 0   X  
PHIL 489 Chuyên đề văn học việt nam hiện đại 2 8 2 0   X  
PHIL 497 Chuyên đề lý luận văn học 2 8 2 0   X  
PHIL 468 Chuyên đề văn học việt nam hiện đại 8 3 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019