Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Tin học


06-03-2019

Khi kiến thc

Mã học phần

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Tổng số tiết

Điều kiện tiên quyết

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức chung

ENGL 101

Tiếng Anh 1

1

4

80

 

 

X

FREN 101

Tiếng Pháp 1

1

4

80

 

 

X

RUSS 101

Tiếng Nga 1

1

4

80

 

 

X

COMP 103

Tin học đại cương

1

2

40

 

X

 

PHYE 101

Giáo dục thể chất 1

1

1

33

 

X

 

POLI 101

NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1

2

2

40

 

X

 

ENGL 102

Tiếng Anh 2

2

3

60

Tiên quyết : Tiếng Anh 1

 

X

FREN 102

Tiếng Pháp 2

2

3

60

Tiên quyết : Tiếng Pháp 1

 

X

RUSS 102

Tiếng Nga 2

2

3

60

Tiên quyết : Tiếng Nga 1

 

X

PHYE 102

Giáo dục thể chất 2

2

1

33

 

X

 

MUSI 109

Âm nhạc

2

2

40

 

 

X

POLI 109

Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ

2

2

40

 

 

X

PSYC 109

Kỹ năng giao tiếp

2

2

40

 

 

X

POLI 201

NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2

3

3

60

Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1

X

 

ENGL 202

Tiếng Anh 3

3

3

60

 

 

X

FREN 201

Tiếng Pháp 3

3

3

60

Tiên quyết : Tiếng Pháp 2

 

X

RUSS 201

Tiếng Nga 3

3

3

60

Tiên quyết : Tiếng Nga 2

 

X

PSYC 201

Tâm lý học

3

3

60

Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1

X

 

PHYE 201

Giáo dục thể chất 3

3

1

33

 

X

 

POLI 202

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

2

40

Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2

X

 

PSYC 202

Giáo dục học

4

4

80

Tiên quyết : Tâm lý học

X

 

PHYE 202

Giáo dục thể chất 4

4

1

33

 

X

 

POLI 301

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

5

3

60

Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh

X

 

COMM 011

Thực tập sư phạm 1

6

2

0

 

X

 

POLI 401

Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục

8

1

20

 

X

 

COMM 012

Thực tập sư phạm 2

8

4

0

 

X

 

Khối kiến thức chuyên ngành

MATH 147

Giải tích 1

1

3

60

 

X

 

MATH 111

Đại số tuyến tính & Hình học giải tích

1

3

60

 

X

 

MATH 155

Cấu trúc đại số và lý thuyết số

1

3

60

Tiên quyết : Đại số tuyến tính & Hình học giải tích

 

X

PHYS 143

Vật lý đại cương

1

2

45

 

 

X

MATH 143

Xác suất thống kê

2

2

40

Tiên quyết : Giải tích 1

X

 

COMP 136

Toán rời rạc

2

3

60

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 137

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

MATH 154

Giải tích 2

2

3

60

Tiên quyết : Giải tích 1

 

X

COMP 138

Kỹ thuật lập trình nâng cao

2

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

MATH 264

Phương pháp tính và tối ưu

3

2

40

Tiên quyết : Giải tích 2

X

 

COMP 236

Cơ sở dữ liệu

3

2

40

Tiên quyết : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

X

 

COMP 237

Kiến trúc máy tính

3

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 239

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

3

60

Tiên quyết : Toán rời rạc

X

 

MATH 113

Phương trình vi phân

3

2

40

Tiên quyết : Giải tích 2

 

X

COMP 230

Phương pháp nghiên cứu khoa học

4

2

40

 

X

 

COMP 238

Nguyên lý hệ điều hành

4

2

40

Tiên quyết : Kiến trúc máy tính

X

 

COMP 240

Lập trình hướng đối tượng

4

3

60

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 330

Ngôn ngữ hình thức

4

3

60

Tiên quyết : Toán rời rạc

X

 

PSYC 301

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

5

1

20

Tiên quyết : Phương pháp dạy học Tin học đại cương

X

 

DEFE 201

Giáo dục quốc phòng

5

7

160

 

X

 

COMP 326

Lập trình mạng I

5

2

40

 

X

 

COMP 327

Mạng máy tính

5

3

60

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 328

Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình

5

2

40

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

X

 

ENGL 281

Tiếng Anh cho công nghệ thông tin I

5

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 331

Cơ sở dữ liệu nâng cao

5

2

40

Tiên quyết : Cơ sở dữ liệu

 

X

COMP 332

Đồ họa máy tính

5

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

 

X

COMP 333

Xử lý song song

5

2

40

Tiên quyết : Kiến trúc máy tính

 

X

COMP 334

Phương pháp dạy học Tin học đại cương

5

3

60

 

X

 

COMP 336

Trí tuệ nhân tạo

6

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 426

Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin

6

3

60

Tiên quyết : Cơ sở dữ liệu

X

 

COMP 337

Phân tích và Thiết kế thuật toán

6

2

40

Tiên quyết : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

X

 

COMP 338

Lập trình mạng II

6

2

40

Tiên quyết : Lập trình mạng I

 

X

ENGL 283

Tiếng Anh cho công nghệ thông tin II

6

2

40

Tiên quyết : Tiếng Anh cho công nghệ thông tin I

 

X

COMP 340

Bài tập nghiên cứu

6

3

60

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

 

X

COMP 341

Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên

6

2

40

Tiên quyết : Xác suất thống kê

 

X

COMP 399

Thực tập sư phạm 1

6

2

0

 

X

 

COMP 342

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

6

1

20

 

X

 

COMP 427

Phần mềm dạy học

7

2

40

Tiên quyết : Phương pháp dạy học Tin học đại cương

X

 

COMP 428

Công nghệ phần mềm

7

3

60

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

X

 

COMP 429

Chương trình dịch

7

2

40

Tiên quyết : Ngôn ngữ hình thức

 

X

COMP 430

Một số vấn đề xã hội của công nghệ thông tin

7

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

 

X

COMP 431

Truyền và bảo mật thông tin

7

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

 

X

COMP 432

Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin

7

2

40

Tiên quyết : Phân tích và Thiết kế thuật toán

 

X

COMP 433

Phương pháp dạy học Tin học chuyên ngành

7

2

40

Tiên quyết : Phương pháp dạy học Tin học đại cương

X

 

COMP 434

Quản lý hệ thống máy tính

7

2

40

Tiên quyết : Kiến trúc máy tính

X

 

COMP 431

Lý thuyết độ phức tạp

7

2

0

 

X

 

COMP 498

Thực tập sư phạm 2

8

4

0

 

X

 

COMP 499

Khoá luận tốt nghiệp

8

10

0

 

X

 

COMP 497

Chuyên đề tốt nghiệp khoa học máy tính

8

2

0

 

X

 

COMP 495

Chuyên đề tốt nghiệp công nghệ phần mềm

8

4

0

 

X

 

COMP 494

Chuyên đề tốt nghiệp phương pháp giảng dạy tin học

8

4

Post by: admin admin
06-03-2019