Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 101 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 1 20   X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 3 7 160   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 4 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 4 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 4 2 40     X
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 40   X  
ENGL 121 Nghe - Nói 1 1 3 60   X  
ENGL 122 Đọc - Viết 1 1 3 60   X  
ENGL 125 Luyện âm 1 2 40   X  
PHIL 282 Tiếng Việt 2 2 40   X  
ENGL 123 Nghe - Nói 2 2 2 40 Tiên quyết : Nghe - Nói 1 X  
ENGL 124 Đọc - Viết 2 2 3 60 Tiên quyết : Đọc - Viết 1 X  
PHIL 187 Dẫn luận ngôn ngữ học 3 2 40   X  
ENGL 221 Nghe - Nói 3 3 2 40 Tiên quyết : Nghe - Nói 2 X  
ENGL 222 Đọc - Viết 3 3 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 2 X  
ENGL 229 Tham quan thực tế 3 1 30   X  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   X  
ENGL 230 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
ENGL 227 Ngữ pháp học 4 2 40 Tiên quyết : Nghe - Nói 3 X  
ENGL 223 Nghe - Nói 4 4 2 40 Tiên quyết : Nghe - Nói 3 X  
ENGL 224 Đọc - Viết 4 4 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 3 X  
ENGL 228 Lý luận về PPGD Tiếng Anh 4 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 3 X  
ENGL 225 Văn hoá - Văn minh Anh 4 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 3 X  
ENGL 226 Lý thuyết giao tiếp 4 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 3   X
ENGL 317 Ngữ âm - Âm vị học 5 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 4 X  
ENGL 311 Nghe - Nói 5 5 2 40 Tiên quyết : Nghe - Nói 4 X  
ENGL 312 Đọc - Viết 5 5 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 4 X  
ENGL 318 KT dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ 5 2 40 Tiên quyết : Lý luận về PPGD Tiếng Anh X  
ENGL 315 Văn học Anh 5 2 40 Tiên quyết : Văn hoá - Văn minh Anh X  
ENGL 322 Từ vựng - ngữ nghĩa học 5 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 4   X
ENGL 324 Ngôn ngữ học tâm lý 5 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 4   X
ENGL 323 Ngôn ngữ xã hội học 5 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 4   X
ENGL 321 Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai 5 2 40 Tiên quyết : Lý luận về PPGD Tiếng Anh   X
POLI 222 Logic học 6 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 313 Nghe - Nói 6 6 3 60 Tiên quyết : Nghe - Nói 5 X  
ENGL 314 Đọc - Viết 6 6 3 60 Tiên quyết : Đọc - Viết 5 X  
ENGL 316 Văn hoá - Văn minh Mỹ 6 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 3 X  
ENGL 325 Dạy tiếng Anh cho trẻ em 6 2 40 Tiên quyết : KT dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ   X
ENGL 326 Thiết kế chương trình dạy học 6 2 40 Tiên quyết : KT dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ   X
ENGL 319 Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ 6 2 40 Tiên quyết : KT dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ   X
ENGL 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
ENGL 411 Nghe - Đọc 7 7 2 40 Tiên quyết : Nghe - Nói 6 X  
ENGL 412 Nói - Viết 7 7 2 40 Tiên quyết : Đọc - Viết 6 X  
ENGL 415 Dịch 7 3 60 Tiên quyết : Phân tích diễn ngôn X  
ENGL 418 Các v/đ liên quan đến học liệu và thực hành trong lớp học 7 2 40 Tiên quyết : KT dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ X  
ENGL 416 Văn học Mỹ 7 2 40 Tiên quyết : Văn hoá - Văn minh Mỹ X  
ENGL 414 Phân tích diễn ngôn 7 2 40 Tiên quyết : Phân tích diễn ngôn   X
ENGL 413 Ngữ dụng học 7 2 40 Tiên quyết : Phân tích diễn ngôn   X
ENGL 417 Giao thoa văn hoá 7 2 40 Tiên quyết : Văn hoá - Văn minh Mỹ   X
ENGL 419 Kỹ năng tư duy phê phán trong DH tiếng Anh 7 2 40 Tiên quyết : KT dạy các thành tố và kỹ năng ngôn ngữ   X
ENGL 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
ENGL 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019