Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Thể dục thể thao


06-03-2019

Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Thể dục thể thao

Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung POLI 121 Triết học Mác - Lênin 1 4 80   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 124 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 3 60 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
POLI 221 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 40 Tiên quyết : Kinh tế chính trị Mác - Lênin X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội khoa học X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 6 2 0   X  
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
Khối kiến thức chuyên ngành DEFE 124 Điều lệnh 1 3 80   X  
DEFE 121 Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh 1 2 100   X  
HIST 125 Lịch sử thế giới 1 2 40   X  
POLI 132 Lịch sử Triết học 1 3 60 Tiên quyết : Lịch sử thế giới X  
DEFE 122 Kỹ thuật bắn súng bộ binh 2 2 54 Tiên quyết : Điều lệnh X  
DEFE 123 Kỹ thuật bắn súng bộ binh 2 2 54 Tiên quyết : Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 125 Giáo dục kỹ năng sống 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
HIST 126 Lịch sử Việt Nam 2 2 40   X  
POLI 222 Logic học 3 2 40 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
POLI 223 Xã hội học 3 2 40 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
DEFE 221 Đường lối quốc phòng, an ninh 3 2 40 Tiên quyết : Kinh tế chính trị Mác - Lênin X  
DEFE 222 Công tác bảo đảm hậu cần, quân y 3 2 52 Tiên quyết : Kỹ thuật bắn súng bộ binh X  
POLI 227 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 4 2 32   X  
POLI 126 Kinh tế học đại cương 4 2 40 Tiên quyết : Kinh tế chính trị Mác - Lênin X  
POLI 228 Pháp luật học 4 2 40   X  
POLI 229 Đạo đức học và giáo dục đạo đức 4 2 40 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
DEFE 223 Tâm lý học và giáo dục học quân sự 4 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học X  
DEFE 225 Quân sự chung 4 3 70 Tiên quyết : Kỹ thuật bắn súng bộ binh X  
DEFE 226 Chiến thuật 4 2 54 Tiên quyết : Kỹ thuật bắn súng bộ binh X  
POLI 226 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 5 2 40 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 5 1 20   X  
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 5 2 40   X  
DEFE 311 Pháp luật về quốc phòng, an ninh 5 2 40 Tiên quyết : Pháp luật học X  
DEFE 312 Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội 5 2 40 Tiên quyết : Pháp luật học X  
DEFE 313 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 5 2 40 Tiên quyết : Pháp luật học X  
DEFE 314 Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh 1 5 3 80 Tiên quyết : Chiến thuật X  
POLI 362 Lý luận và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT 5 4 80 Tiên quyết : Giáo dục học X  
POLI 230 Tôn giáo học 6 2 38 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
POLI 231 Kinh tế học dân số 6 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương X  
POLI 322 Văn hóa học 6 2 40 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
POLI 323 Chính trị học 6 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội khoa học X  
POLI 329 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Triết học X  
DEFE 315 Lịch sử, truyền thống Quân đội, Công an và Công tác đảng, công tác chính trị 6 2 40 Tiên quyết : Đường lối quốc phòng, an ninh X  
DEFE 316 Công tác quốc phòng 6 2 40 Tiên quyết : Pháp luật về quốc phòng, an ninh X  
ENGL 297 Tiếng Anh chuyên ngành GDCT - QPAN 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
FREN 288 Tiếng Pháp chuyên ngành GDCT - QPAN 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3   X
RUSS 291 Tiếng Nga chuyên ngành GDCT - QPAN 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
DEFE 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 332 Những vấn đề của thời đại ngày nay 7 2 40 Tiên quyết : Chính trị học X  
DEFE 411 Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh 2 7 2 54 Tiên quyết : Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh 1 X  
POLI 475 Tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội khoa học X  
POLI 427 Chuyên đề Triết học 1 7 2 40 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin   X
POLI 428 Chuyên đề Triết học 2 7 2 40 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin   X
POLI 476 Chuyên đề kinh tế 1 7 2 40 Tiên quyết : Kinh tế chính trị Mác - Lênin   X
POLI 477 Chuyên đề kinh tế 2 7 2 40 Tiên quyết : Kinh tế chính trị Mác - Lênin   X
POLI 440 Chuyên đề CNXHKH 1 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội khoa học   X
POLI 441 Chuyên đề CNXHKH 2 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội khoa học   X
POLI 478 Chuyên đề Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   X
POLI 479 Chuyên đề Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   X
DEFE 413 Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng 7 2 40 Tiên quyết : Đường lối quốc phòng, an ninh   X
DEFE 415 Chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam 7 2 40 Tiên quyết : Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội   X
DEFE 416 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc 7 2 40 Tiên quyết : Đường lối quốc phòng, an ninh   X
DEFE 412 Thực tế chuyên môn ngành GDCT-QPAN 8 1 90   X  
DEFE 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
DEFE 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
DEFE 418 Bảo vệ biển đảo trong thời kỳ mới 8 3 0   X  
DEFE 419 Xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh - Thành phố vững chắc 8 2 0   X  
DEFE 469 Dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thông qua các PP kỹ thuật dạy học tích cực 8 2 0   X  
DEFE 461 Giáo dục môi trường 8 3 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019