Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
COMP 101 Tin học đại cương 1 2 40   X  
COMP 103 Tin học đại cương 1 2 40   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 2 40   X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 201 Tâm lý học 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
PSYC 202 Giáo dục học 4 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 40     X
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 239     X
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành MATH 111 Đại số tuyến tính & Hình học giải tích 1 3 60   X  
MATH 147 Giải tích 1 1 3 60 Tiên quyết : Đại số tuyến tính & Hình học giải tích X  
TECH 125 Vật lý 1 1 2 40 Tiên quyết : Kỹ thuật Điện 1 X  
TECH 128 Hình học họa hình 1 2 40 Tiên quyết : Đại số tuyến tính & Hình học giải tích X  
MATH 154 Giải tích 2 2 3 60 Tiên quyết : Giải tích 1 X  
TECH 126 Vật lý 2 2 3 60 Tiên quyết : Vật lý 1 X  
TECH 129 Vẽ kỹ thuật 2 3 60 Tiên quyết : Hình học họa hình X  
TECH 227 Thí nghiệm vật lý 3 1 30 Tiên quyết : Vật lý 2 X  
TECH 230 Cơ kỹ thuật 3 3 60 Tiên quyết : Vật lý 1 X  
TECH 233 Động cơ đốt trong 3 4 80   X  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   X  
TECH 231 Gia công cơ khí 4 3 60 Tiên quyết : Cơ kỹ thuật X  
TECH 335 Thực hành động cơ đốt trong 4 2 60 Tiên quyết : Động cơ đốt trong X  
TECH 236 Kỹ thuật Điện 1 4 2 40 Tiên quyết : Vật lý 2 X  
TECH 340 Kỹ thuật tương tự 4 3 60 Tiên quyết : Kỹ thuật Điện 2 X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 5 1 20 Tiên quyết : Giáo dục học X  
TECH 332 Thực hành cơ khí 5 3 90 Tiên quyết : Gia công cơ khí X  
TECH 334 Ứng dụng động cơ đốt trong 5 3 60 Tiên quyết : Động cơ đốt trong X  
TECH 237 Kỹ thuật Điện 2 5 2 40 Tiên quyết : Kỹ thuật Điện 1 X  
TECH 338 Thực hành kỹ thuật điện 5 2 60 Tiên quyết : Kỹ thuật Điện 2 X  
TECH 341 Kĩ thuật số 5 3 60 Tiên quyết : Kỹ thuật tương tự X  
TECH 344 Lý luận dạy học công nghệ 5 3 60 Tiên quyết : Giáo dục học X  
TECH 312 Phương pháp nghiên cứu khoa học 6 2 40   X  
TECH 439 Lý thuyết điều khiển tự động 6 2 30 Tiên quyết : Kỹ thuật Điện 1 X  
TECH 342 Thiết bị điện tử 6 3 60 Tiên quyết : Kĩ thuật số X  
TECH 345 Phương pháp dạy học công nghệ 6 3 60 Tiên quyết : Lý luận dạy học công nghệ X  
TECH 347 Thực hành CAD/CAM-CNC(tự chọn1) 6 3 90 Tiên quyết : Thực hành cơ khí   X
TECH 348 Thực hành công nghệ chế tạo máy (tự chọn 2) 6 3 90 Tiên quyết : Thực hành cơ khí   X
TECH 349 Thực hành ứng dụng động cơ đốt trong 1 (Tự chọn 1) 6 2 60 Tiên quyết : Ứng dụng động cơ đốt trong   X
TECH 350 Thực hành ứng dụng động cơ đốt trong 2 (Tự chọn 2) 6 2 60 Tiên quyết : Ứng dụng động cơ đốt trong   X
TECH 451 Thiết bị điện dân dụng (Tự chọn 1) 6 2 40 Tiên quyết : Kỹ thuật Điện 2   X
TECH 452 Cung cấp điện 6 2 40 Tiên quyết : Kỹ thuật Điện 2   X
TECH 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
TECH 443 Thực hành kĩ thuật điện tử 7 3 90 Tiên quyết : Thiết bị điện tử X  
ENGL 385 Tiếng Anh chuyên ngành 7 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3 X  
TECH 453 Tin học ứng dụng 7 3 60 Tiên quyết : Kĩ thuật số   X
TECH 454 Chuyên đề công nghệ thông tin (tự chọn 2) 7 3 60 Tiên quyết : Kĩ thuật số   X
TECH 455 Thực hành phương pháp dạy học công nghệ (Tự chọn 1) 7 2 60 Tiên quyết : Phương pháp dạy học công nghệ   X
TECH 456 Kỹ năng dạy học công nghệ (Tự chọn 2) 7 2 60 Tiên quyết : Phương pháp dạy học công nghệ   X
TECH 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
TECH 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019