Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Hóa học CLC


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
COMP 103 Tin học đại cương 1 2 40   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 2 40   X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 201 Tâm lý học 3 3 60   X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
PSYC 202 Giáo dục học 4 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành MATH 146 Đại số tuyến tính & Hình học giải tích 1 2 40   X  
MATH 148 Giải tích 1 1 2 40   X  
PHYS 125 Vật lý đại cương 1 1 2 28   X  
CHEM 121C Hóa đại cương A1 1 3 60   X  
MATH 153 Giải tích 2 2 2 40 Tiên quyết : Giải tích 1 X  
MATH 113 Phương trình vi phân 2 2 40 Tiên quyết : Giải tích 1 X  
PHYS 126 Vật lý đại cương 2 2 3 60 Tiên quyết : Vật lý đại cương 1 X  
PHYS 127C Thí nghiệm Vật lí đại cương 2 1 0 Tiên quyết : Vật lý đại cương 1 X  
CHEM 122C Hóa đại cương A2 2 2 40   X  
MATH 143 Xác suất thống kê 3 2 40 Tiên quyết : Phương trình vi phân X  
CHEM 222C Hóa học tinh thể và phức chất 3 2 0 Tiên quyết : Hóa đại cương A1 X  
CHEM 223C Hóa vô cơ-phi kim 3 2 0 Tiên quyết : Hóa đại cương A1 X  
CHEM 226C Đại cương và hiđrocacbon 3 2 0   X  
CHEM 243C Nhiệt động lực học 3 2 0 Tiên quyết : Hóa đại cương A1 X  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   X  
CHEM 241C Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
ENGL 332C Tiếng Anh chuyên ngành 4 3 0 Tiên quyết : Tiếng Anh 3 X  
CHEM 224C Hóa vô cơ-kim loại 4 2 0 Tiên quyết : Hóa vô cơ-phi kim X  
CHEM 225C Thực hành hóa đại cương và vô cơ 4 2 0 Tiên quyết : Hóa vô cơ-phi kim X  
CHEM 227C Dẫn xuất hiđrocacbon 4 2 0 Tiên quyết : Đại cương và hiđrocacbon X  
CHEM 244C Động hóa học và hóa học chất keo 4 2 0 Tiên quyết : Nhiệt động lực học X  
CHEM 245C Điện hóa học 4 2 0 Tiên quyết : Nhiệt động lực học X  
CHEM 228C Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm 4 2 20 Tiên quyết : Nhiệt động lực học X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 5 1 20 Tiên quyết : Giáo dục học X  
CHEM 339C Các phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử 5 2 0   X  
CHEM 336C Bài tập môn học 5 1 0   X  
CHEM 312C Thực hành Hóa hữu cơ 5 2 55 Tiên quyết : Dẫn xuất hiđrocacbon X  
CHEM 349 Hóa học phân tích định tính 5 3 0 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại X  
CHEM 316C Thực hành hóa lý 5 1 0 Tiên quyết : Điện hóa học X  
CHEM 317C Hóa kỹ thuật 5 2 40 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại X  
CHEM 319C Hóa nông học 5 2 40 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại X  
CHEM 321C Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy 5 2 0   X  
CHEM 330C Một số phương pháp nghiên cứu các chất vô cơ 5 2 0 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại   X
CHEM 310C Amin, di vòng, gluxit, amino acid, polime 5 2 40   X  
CHEM 311C Tin học ứng dụng trong hóa học 6 2 40 Tiên quyết : Dẫn xuất hiđrocacbon X  
CHEM 345 Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm hóa học 6 1 0 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại X  
CHEM 314C Hóa học phân tích định lượng 6 3 0 Tiên quyết : Hóa học phân tích định tính X  
CHEM 315C Thực hành hóa học phân tích định tính-định lượng 6 2 0 Tiên quyết : Hóa học phân tích định tính X  
CHEM 354 Cơ sở Hóa học môi trường 6 2 40 Tiên quyết : Hóa kỹ thuật X  
CHEM 320C Tham quan thực tế 6 1 0 Tiên quyết : Hóa kỹ thuật X  
CHEM 322C Thực hành lý luận dạy học hóa học 6 2 45 Tiên quyết : Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy X  
CHEM 323C Bài tập hóa học phổ thông 6 1 0 Tiên quyết : Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy X  
CHEM 361 Các nguyên tố họ Lantan và Actini 6 2 0 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại   X
CHEM 331C Tổng hợp hữu cơ 6 2 0 Tiên quyết : Tin học ứng dụng trong hóa học   X
CHEM 340C Hóa học dầu mỏ và xúc tác 6 2 0 Tiên quyết : Tin học ứng dụng trong hóa học   X
CHEM 332C Một số phương pháp phân tích điện hóa hiện đại 6 2 0 Tiên quyết : Hóa học phân tích định tính   X
CHEM 326C Phức chất và ứng dụng trong hóa học phân tích 6 2 0 Tiên quyết : Hóa học phân tích định tính   X
CHEM 327C Xúc tác dị thể 6 2 0 Tiên quyết : Động hóa học và hóa học chất keo   X
CHEM 367 Một số vấn đề hiện đại của hóa học lý thuyết 6 2 0 Tiên quyết : Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm   X
CHEM 343C Kỹ thuật xử lý nước 6 2 40 Tiên quyết : Hóa kỹ thuật   X
CHEM 328C Công nghệ điện hóa 6 2 40 Tiên quyết : Hóa kỹ thuật   X
CHEM 329C Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học hóa học 6 2 15 Tiên quyết : Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy   X
CHEM 371 Đổi mới Phương pháp dạy học hóa học 6 2 15 Tiên quyết : Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy   X
CHEM 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
CHEM 411C Cơ sở lý thuyết Hóa vô cơ 7 2 0 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại X  
CHEM 412C Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ 7 2 0 Tiên quyết : Tin học ứng dụng trong hóa học X  
CHEM 413C Phân tích hóa lý 7 2 0 Tiên quyết : Hóa học phân tích định tính X  
CHEM 414C Thực hành Phân tích hóa lý 7 1 0 Tiên quyết : Hóa học phân tích định tính X  
CHEM 415C Hóa học lượng tử 7 2 40 Tiên quyết : Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm X  
CHEM 416C Phương pháp giảng dạy hóa học phổ thông 7 2 0 Tiên quyết : Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy X  
CHEM 419C Tổng hợp vô cơ 7 2 0 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại   X
CHEM 324C Vật liệu vô cơ 7 2 0 Tiên quyết : Hóa vô cơ-kim loại   X
CHEM 436 Hợp chất tự nhiên 7 2 0 Tiên quyết : Tin học ứng dụng trong hóa học   X
CHEM 437 Polime 7 2 0 Tiên quyết : Tin học ứng dụng trong hóa học   X
CHEM 422C Thuốc thử hữu cơ và ứng dụng trong HHPT 7 2 0 Tiên quyết : Hóa học phân tích định lượng   X
CHEM 423C Các phương pháp tách và làm giàu 7 2 0 Tiên quyết : Hóa học phân tích định lượng   X
CHEM 440 Phương pháp thống kê trong nhiệt động học 7 2 0 Tiên quyết : Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm   X
CHEM 342C Ăn mòn và bảo vệ kim loại 7 2 0 Tiên quyết : Điện hóa học   X
CHEM 426C Hóa học và độc chất học môi trường 7 2 0 Tiên quyết : Cơ sở Hóa học môi trường   X
CHEM 338C Kỹ thuật tiến hành phản ứng 7 2 21 Tiên quyết : Hóa kỹ thuật   X
CHEM 335C Giáo dục môi trường thông qua dạy học hóa học phổ thông 7 2 15 Tiên quyết : Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy   X
CHEM 445 Nâng cao tính tích cực nhận thức của học sinh trong dạy học hóa học 7 2 15 Tiên quyết : Những vấn đề đại cương của Phương pháp giảng dạy   X
CHEM 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
CHEM 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019