Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Địa lí CLC


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 0 1 20   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
COMP 102 Tin học đại cương 1 2 40   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 2 40   X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 201 Tâm lý học 3 3 60   X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
PSYC 202 Giáo dục học 4 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 5 7 160   X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
Khối kiến thức chuyên ngành MATH 141 Toán cao cấp 1 3 60     X
GEOG 121C Bản đồ đại cương 1 3 60   X  
GEOG 122C Địa chất học 1 3 60   X  
GEOG 123C Địa lí tự nhiên đại cương 1 1 2 40   X  
PHYS 144 Vật lí cho địa lí 2 2 40   X  
MATH 144 Xác suất thống kê 2 3 60     X
GEOG 125C Bản đồ địa hình và đo vẽ địa hình 2 2 40 Tiên quyết : Bản đồ đại cương X  
GEOG 124C Thực địa địa chất - Bản đồ 2 2 40 Tiên quyết : Bản đồ địa hình và đo vẽ địa hình   X
POLI 223 Xã hội học 3 2 40   X  
GEOG 235 Địa lí tự nhiên đại cương 2 3 3 60 Song hành : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 228C Địa lí tự nhiên đại cương 3 3 3 60   X  
COMM 010 Kiến tập sư phạm 3 1 0   X  
GEOG 226C Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
ENGL391 Tiếng Anh chuyên ngành 4 4 80   X  
GEOG 229C Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 4 3 60 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 238 Địa lí tự nhiên Việt Nam 2 4 3 60 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 X  
GEOG 231C Địa lí tự nhiên các lục địa 1 4 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 311C Phương pháp nghiên cứu địa lý 5 3 60     X
GEOG 312C Địa lí tự nhiên các lục địa 2 5 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 313C Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 1 5 3 60 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 314C Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 5 4 80 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 1 X  
GEOG 329 Lí luận và phương pháp dạy học địa lí 5 4 80   X  
GEOG 118C Hệ thống thông tin địa lí (GIS) 5 3 60 Tiên quyết : Bản đồ đại cương X  
GEOG 320C Thực địa tự nhiên 5 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên Việt Nam 2   X
GEOG 423C Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 1 6 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 X  
GEOG 424C Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 2 6 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 1 X  
GEOG 327 Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 1 6 3 60 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 X  
GEOG 316C Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 2 6 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 1 X  
GEOG 319C Bản đồ giáo khoa 6 2 40 Tiên quyết : Bản đồ đại cương   X
GEOG 622C Ứng dụng GIS trong địa lí 6 2 40     X
GEOG 397C Thực tập sư phạm hoặc tương đương 1 6 2 0   X  
GEOG 425C Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 3 7 3 60 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 2 X  
GEOG 428C Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 3 7 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 1 X  
GEOG 437 Phương pháp dạy học địa lí ở phổ thông 7 3 60 Tiên quyết : Lí luận và phương pháp dạy học địa lí X  
GEOG 426C Giáo dục vì sự phát triển bền vững 7 2 40 Tiên quyết : Lí luận và phương pháp dạy học địa lí   X
GEOG 429C Thực địa kinh tế 7 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 3   X
GEOG 430C Giáo dục dân số 7 2 40 Tiên quyết : Lí luận và phương pháp dạy học địa lí   X
GEOG 431C Hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam 7 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 3   X
GEOG 432C Đia lí Biển Đông 7 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3   X
GEOG 433C Biến đổi khí hậu 7 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3   X
GEOG 434C Địa lí địa phương 7 2 40     X
GEOG 494C Thực tập sư phạm hoặc tương đương 2 8 4 0   X  
GEOG 495C Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019