Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm Địa lí


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
COMP 102 Tin học đại cương 1 2 40   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 2 40   X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 2   X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 201 Tâm lý học 3 3 60   X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
PSYC 202 Giáo dục học 4 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 5 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 5 7 160   X  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 5 2 0   X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
Khối kiến thức chuyên ngành MATH 141 Toán cao cấp 1 3 60     X
GEOG 121 Bản đồ đại cương 1 3 60   X  
GEOG 122 Địa chất học 1 3 60   X  
GEOG 123 Địa lí tự nhiên đại cương 1 1 2 40   X  
PHYS 144 Vật lí cho địa lí 2 2 40   X  
MATH 144 Xác suất thống kê 2 3 60     X
GEOG 125 Bản đồ địa hình và đo vẽ địa hình 2 2 40 Tiên quyết : Bản đồ đại cương X  
GEOG 124 Thực địa địa chất - Bản đồ 2 2 40 Tiên quyết : Bản đồ địa hình và đo vẽ địa hình   X
POLI 223 Xã hội học 3 2 40   X  
GEOG 227 Địa lí tự nhiên đại cương 2 3 2 40   X  
GEOG 228 Địa lí tự nhiên đại cương 3 3 3 60 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 1 X  
GEOG 226 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
GEOG 390 Tiếng Anh chuyên ngành 4 3 60     X
RUSS 282 Tiếng Nga chuyên ngành 4 3 60     X
GEOG 229 Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 4 3 60 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 230 Địa lí tự nhiên Việt Nam 2 4 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 231 Địa lí tự nhiên các lục địa 1 4 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 311 Phương pháp nghiên cứu địa lý 5 3 60     X
GEOG 312 Địa lí tự nhiên các lục địa 2 5 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 313 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 1 5 3 60 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 314 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 5 4 80 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3 X  
GEOG 317 Lí luận và phương pháp dạy học địa lí 5 3 60   X  
GEOG 318 Hệ thống thông tin địa lí (GIS) 5 3 60 Tiên quyết : Bản đồ đại cương X  
GEOG 320 Thực địa tự nhiên 5 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên Việt Nam 2   X
GEOG 423 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 1 6 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 X  
GEOG 424 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 2 6 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 X  
GEOG 315 Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 1 6 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 X  
GEOG 316 Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 2 6 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 X  
GEOG 319 Bản đồ giáo khoa 6 2 40 Tiên quyết : Bản đồ đại cương   X
GEOG 322 Ứng dụng GIS trong địa lí 6 2 40 Tiên quyết : Hệ thống thông tin địa lí (GIS)   X
GEOG 397 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 7 1 20   X  
GEOG 425 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 3 7 3 60 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2 X  
GEOG 428 Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 3 7 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 1 X  
GEOG 427 Phương pháp dạy học địa lí ở phổ thông 7 2 40 Tiên quyết : Lí luận và phương pháp dạy học địa lí X  
GEOG 426 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 7 2 40 Tiên quyết : Lí luận và phương pháp dạy học địa lí   X
GEOG 429 Thực địa kinh tế 7 2 40     X
GEOG 430 Giáo dục dân số 7 2 40 Tiên quyết : Lí luận và phương pháp dạy học địa lí   X
GEOG 431 Hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam 7 2 40 Tiên quyết : Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 3   X
GEOG 432 Đia lí Biển Đông 7 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3   X
GEOG 433 Biến đổi khí hậu 7 2 40 Tiên quyết : Địa lí tự nhiên đại cương 3   X
GEOG 434 Địa lí địa phương 7 2 40 Tiên quyết : Lí luận và phương pháp dạy học địa lí   X
GEOG 494 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
GEOG 495 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
GEOG 496 Một số vấn đề về địa lý tự nhiên đại cương và địa lý tự nhiên Việt Nam 8 3 0   X  
GEOG 497 Một số vấn đề về địa lý kinh tế xã hội 8 4 0   X  
GEOG 498 Áp dụng dạy học tích cực trong môn Địa lý ở trường phổ thông 8 3 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019