Khung chương trình chuyên ngành Quản lý Giáo dục


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 0 1 20   X  
DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
CHIN 101 Tiếng Trung 1 1 4 44     X
PSYC 201 Tâm lý học 1 3 60   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 101 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 202 Giáo dục học 2 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
CHIN 102 Tiếng Trung 2 2 3 60     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
CHIN 201 Tiếng Trung 3 3 3 33     X
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
EDUC 230 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
Khối kiến thức chuyên ngành EDUC 226 Quản lý tài chính và cở sở vật chất trong giáo dục 0 0 0   X  
PHIL 282 Tiếng Việt 1 2 40   X  
EDUC 122 Xác suất thống kê 1 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học X  
EDUC 123 Lịch sử giáo dục thế giới 1 2 40   X  
EDUC 125 Xã hội học giáo dục 1 2 40     X
POLI 222 Logic học 2 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
EDUC 121 Lịch sử giáo dục Việt Nam 2 2 40   X  
EDUC 311 Xây dựng trường học thân thiện 2 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học   X
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 40     X
EDUC 221 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục 3 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học X  
GEOG 426 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 3 2 40     X
EDUC 222 Tâm lý học quản lý 3 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học X  
EDUC 223 Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục 3 3 60 Tiên quyết : Giáo dục học X  
EDUC 124 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 3 2 40   X  
EDUC 227 Ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục 3 2 40   X  
EDUC 224 Hệ thống thông tin quản lý giáo dục và dự báo giáo dục 4 2 40 Tiên quyết : Xác suất thống kê X  
EDUC 225 Khoa học tổ chức đại cương 4 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
EDUC 228 Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục 4 2 40 Tiên quyết : Xác suất thống kê X  
EDUC 229 Lịch sử các tư tưởng và mô hình quản lý giáo dục hiện đại trên thế giới 4 3 60 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục   X
EDUC 230 Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục 4 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục   X
EDUC 233 Phương pháp dạy học chuyên ngành 4 2 30   X  
PSYC 239 Đánh giá trong giáo dục 5 2 40 Tiên quyết : Xác suất thống kê X  
EDUC 314 Quản lý nhân sự 5 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
EDUC 315 Quản lý hoạt động giáo dục trong trường phổ thông 5 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
EDUC 316 Quản lý hoạt động dạy học trong trường phổ thông 5 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
EDUC 320 Phương pháp giải quyết vấn đề và tư duy phê phán 5 2 40     X
EDUC 321 Xu thế phát triển xã hội hiện đại và giáo dục hiện đại 5 3 60 Tiên quyết : Giáo dục học   X
EDUC 325 Giáo dục kỹ năng sống 5 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học   X
EDUC 312 Kinh tế học giáo dục 6 2 40   X  
EDUC 313 Nghiệp vụ quản lý hành chính trong các cơ sở giáo dục 6 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
EDUC 317 Quản lý giáo dục thường xuyên và từ xa 6 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
ENGL 287 Tiếng Anh chuyên ngành 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
FREN 281 Tiếng Pháp chuyên ngành 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3   X
RUSS 281 Tiếng Nga chuyên ngành QLGD 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
EDUC 319 Quản lý giáo dục hoà nhập 6 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục   X
EDUC 322 Quản lý sự thay đổi 6 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục   X
EDUC 323 Lập kế hoạch trong các cơ sở giáo dục 6 3 60 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục   X
EDUC 324 Phát triển nguồn nhân lực 6 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục   X
EDUC 326 Quản lý dự án giáo dục 6 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục   X
EDUC 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
EDUC 412 Kiểm tra và thanh tra trong giáo dục 7 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
EDUC 413 Tư vấn trong quản lý giáo dục 7 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
EDUC 414 Quản lý giáo dục mầm non 7 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
EDUC 415 Quản lý giáo dục phổ thông 7 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
EDUC 416 Quản lý giáo dục nghề nghiệp và đại học 7 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục X  
EDUC 417 Quản lý chương trình đào tạo 7 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục   X
EDUC 418 Quản lý giáo dục cộng đồng 7 2 40 Tiên quyết : Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục   X
EDUC 419 Đánh giá giảng viên, nhân viên và người học 7 3 60 Tiên quyết : Đánh giá trong giáo dục   X
EDUC 420 Giao tiếp hiệu quả trong quản lý giáo dục 7 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học quản lý   X
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
EDUC 411 Nhân cách và lao động của người cán bộ quản lý giáo dục 8 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học quản lý X  
EDUC 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
EDUC 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019