Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Tiểu học


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 2   X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 4 2 40     X
FREN 211 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 40     X
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 8 1 20   X  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
Khối kiến thức chuyên ngành PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 40   X  
PHIL 182 Tiếng Việt thực hành 1 2 40   X  
MATH 142 Xác suất thống kê 1 2 40   X  
PRES 125 Sinh lý học trẻ em 1 2 40   X  
PRIM 136 Văn học 1 3 60   X  
PRIM 137 Toán học 1 1 2 40   X  
PRIM 134 Tiếng Việt 1 2 4 80   X  
PRIM 238 Toán học 2 2 2 40 Tiên quyết : Toán học 1 X  
PRIM 232 Tâm lý học tiểu học 3 2 40 Tiên quyết : Sinh lý học trẻ em X  
PRIM 235 Tiếng Việt 2 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Việt 1 X  
PRIM 248 Toán học 3 3 2 40 Tiên quyết : Toán học 2   X
PRIM 231 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
ENGL 331 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
FREN 327 Tiếng Pháp chuyên ngành 4 2 40 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3   X
RUSS 315 Tiếng Nga chuyên ngành GDTH 4 2 40 Tiên quyết : Tiếng Nga 3   X
PRIM 233 Giáo dục học tiểu học 4 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học tiểu học X  
PRIM 341 Phương pháp dạy học Toán 1 (Đại cương) 4 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học tiểu học X  
PRIM 243 Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 1 4 3 60   X  
PRIM 245 Thực hành sư phạm 1 4 1 20   X  
PRIM 251 Đạo đức và Phương pháp dạy học Đạo đức 4 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học tiểu học   X
MUSI 236 Âm nhạc cơ bản 5 3 60   X  
PSYC 239 Đánh giá trong giáo dục 5 2 40   X  
ART 138 Mỹ thuật cơ bản 5 2 40   X  
PRIM 339 Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 5 3 60 Tiên quyết : Văn học X  
PRIM 342 Phương pháp dạy học Toán 2 (Cụ thể) 5 2 40 Tiên quyết : Phương pháp dạy học Toán 1 (Đại cương) X  
PRIM 344 Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 2 5 2 40 Tiên quyết : Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 1 X  
PRIM 346 Thực hành sư phạm 2 5 2 40 Tiên quyết : Thực hành sư phạm 1 X  
PRIM 452 Phương pháp Công tác Đội 5 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học tiểu học   X
GEOG 426 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 6 2 40   X  
PRIM 326 Lý thuyết giáo dục hòa nhập 6 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học X  
PRIM 340 Phương pháp dạy học Tiếng Việt 2 6 3 60 Tiên quyết : Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 X  
PRIM 449 Phương pháp dạy học Âm nhạc 6 2 40     X
PRIM 450 Phương pháp dạy học Mỹ thuật 6 2 40     X
PRIM 353 Phương pháp dạy học Kỹ Thuật 6 3 60     X
PRIM 454 Phương pháp dạy học Thể dục 6 2 40     X
PRIM 456 Chuyên đề Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt 6 2 40 Tiên quyết : Phương pháp dạy học Tiếng Việt 2   X
PRIM 457 Chuyên đề Toán và Phương pháp dạy học Toán 6 2 40 Tiên quyết : Phương pháp dạy học Toán 2 (Cụ thể)   X
PRIM 460 Chuyên đề lý luận dạy học 6 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học tiểu học   X
PRIM 463 Chuyên đề TLH tiểu học 6 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học tiểu học   X
PRIM 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
PRIM 447 Thực hành sư phạm 3 7 2 40 Tiên quyết : Thực hành sư phạm 2 X  
PRIM 455 Ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học 7 2 40     X
PRIM 458 Chuyên đề Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội 7 2 40 Tiên quyết : Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 2   X
PRIM 459 Chuyên đề Phương pháp dạy học kỹ thuật 7 2 40 Tiên quyết : Phương pháp dạy học Kỹ Thuật   X
PRIM 461 Chuyên đề lý luận giáo dục 7 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học tiểu học   X
PRIM 462 Chuyên đề Giáo dục môi trường trong trường tiểu học 7 2 40 Tiên quyết : Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 2   X
PRIM 464 Chuyên đề Quản lý giáo dục 7 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học tiểu học   X
PRIM 465 Chuyên đề Thực hành sư phạm 7 2 40 Tiên quyết : Thực hành sư phạm 3   X
PRIM 456 Chuyên đề tiếng việt và PPDH tiếng việt 7 2 30   X  
PRIM 457 Chuyên đề Toán và PPDH Toán 7 2 30   X  
PRIM 467 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
PRIM 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
PRIM 496 Giáo dục tiểu học 2 8 2 0   X  
PRIM 498 Thực hành sư phạm tiểu học 4 8 2 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019