Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Mầm non


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 160   X  
POLI 101 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 1 2 40   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PSYC 201 Tâm lý học 1 3 60   X  
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X  
POLI 201 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 2 3 60 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PRES 107 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 40   X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 40 Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 301 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 4 3 60 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 8 1 20   X  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
Khối kiến thức chuyên ngành PRES 121 Sinh lý học trẻ em 1 3 60   X  
PRES 122 Toán cơ sở 1 2 40   X  
PRES 124 Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành 1 3 60 Tiên quyết : Sinh lý học trẻ em X  
POLI 222 Logic học 2 2 40   X  
PRES 123 Tâm lý học trẻ em 2 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học X  
MUSI 236 Âm nhạc cơ bản 3 3 60   X  
PRES 223 Tâm bệnh trẻ em 3 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học trẻ em X  
PRES 228 Con người và môi trường 3 2 40   X  
SPEC 540 Giáo dục hoà nhập 4 2 40   X  
PHIL 177 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 2 40   X  
PSYC 239 Đánh giá trong giáo dục 4 2 40   X  
PRES 226 Bệnh trẻ em 4 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học trẻ em X  
PRES 227 Giáo dục học mầm non 4 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học trẻ em X  
PRES 229 Mỹ thuật cơ bản 4 2 40 Tiên quyết : Âm nhạc cơ bản X  
PRES 230 Vệ sinh trẻ em 4 2 40 Tiên quyết : Tâm lý học trẻ em X  
PRES 311 Văn học trẻ em 5 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học trẻ em X  
PRES 312 Văn học dân gian 5 2 40 Tiên quyết : Sinh lý học trẻ em X  
PRES 313 Dinh dưỡng trẻ em 5 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học mầm non X  
PRES 314 Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em 5 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học mầm non X  
PRES 319 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em 5 2 40 Tiên quyết : Mỹ thuật cơ bản X  
ENGL 383 Tiếng Anh chuyên ngành 5 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3 X  
PRES 315 Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh 6 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học mầm non X  
PRES 316 Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ em 6 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học mầm non X  
PRES 317 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành X  
PRES 318 Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành X  
PRES 320 Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ em 6 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học mầm non X  
PRES 322 Múa và phương pháp biên dạy múa cho trẻ 6 3 60 Tiên quyết : Cơ sở văn hóa Việt Nam   X
PRES 323 Đàn phím điện tử 6 3 60 Tiên quyết : Âm nhạc cơ bản   X
PRES 325 Ứng dụng tin học trong Giáo dục Mầm Non 6 3 60 Tiên quyết : Toán cơ sở   X
PRES 423 Tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non 6 3 60 Tiên quyết : Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ em   X
PRES 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
PRES 324 Hướng dẫn tìm hiểu và ứng dụng tác phẩm âm nhạc trong GDMN 7 3 60 Tiên quyết : Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ em   X
PRES 421 Hướng dẫn chuẩn bị đồ chơi, đồ dùng dạy học trong GDMN 7 3 60 Tiên quyết : Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em   X
PRES 422 Giáo dục môi trường ở trường mầm non 7 3 60 Tiên quyết : Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh   X
PRES 424 Tổ chức hoạt động tạo hình theo hướng phát huy tính tích cực và sáng tạo của trẻ 7 3 60 Tiên quyết : Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em   X
PRES 425 Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non 7 3 60 Tiên quyết : Giáo dục học mầm non   X
PRES 426 Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ mầm non 7 3 60 Tiên quyết : Giáo dục học mầm non   X
PRES 427 Phương pháp hình thành kỹ năng vận động cho trẻ mầm non 7 3 60 Tiên quyết : Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em   X
PRES 428 Giáo dục tâm vận động cho trẻ mầm non 7 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học trẻ em   X
PRES 429 Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao ở trẻ 7 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học trẻ em   X
PRES 430 Tâm lý học sư phạm và nhân cách người giáo viên mầm non 7 3 60 Tiên quyết : Tâm lý học trẻ em   X
PRES 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
PRES 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019