Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Chính trị


06-03-2019
Khối kiến thức Mã học phần Tên học phần Kỳ thứ Số tín chỉ Tổng số tiết Điều kiện tiên quyết Bắt buộc Tự chọn
Khối kiến thức chung DEFE 201 Giáo dục quốc phòng 0 7 85   X  
POLI 121 Triết học Mác - Lênin 1 4 80   X  
ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X
FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X
RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X
PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 0   X  
POLI 124 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 3 60 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Anh 1   X
FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 1   X
RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 1   X
COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X  
PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 0   X  
MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X
POLI 125 Giáo dục kỹ năng sống 2 2 40     X
PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X
POLI 221 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 40 Tiên quyết : Kinh tế chính trị Mác - Lênin X  
ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60     X
FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Pháp 2   X
RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 Tiên quyết : Tâm lý học X  
PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X  
POLI 202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội khoa học X  
PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X  
COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
RUSS 211 Tiếng Nga chuyên ngành 7 2 22     X
POLI 401 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục 8 1 20   X  
COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
Khối kiến thức chuyên ngành HIST 125 Lịch sử thế giới 1 2 25   X  
HIST 126 Lịch sử Việt Nam 1 2 25   X  
POLI 122 Lịch sử Triết học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ) cổ, trung đại 1 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới X  
POLI 123 Lịch sử Triết học phương Tây từ cổ đại đến cổ điển Đức 1 2 40 Tiên quyết : Lịch sử thế giới X  
POLI 126 Kinh tế học đại cương 2 2 40 Tiên quyết : Kinh tế chính trị Mác - Lênin X  
POLI 222 Logic học 3 2 40 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
POLI 223 Xã hội học 3 2 40 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
POLI 109 Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 3 2 40   X  
POLI 225 Lịch sử Triết học Mác - Lênin và triết học phương Tây hiện đại 3 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Triết học phương Tây từ cổ đại đến cổ điển Đức X  
POLI 227 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 4 2 40   X  
POLI 228 Pháp luật học 4 2 40   X  
POLI 229 Đạo đức học và giáo dục đạo đức 4 2 40   X  
POLI 230 Tôn giáo học 4 2 40   X  
POLI 231 Kinh tế học dân số 4 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương X  
POLI 233 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 4 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội khoa học X  
POLI 324 Lịch sử kinh tế quốc dân 4 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương X  
POLI 226 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 5 2 40   X  
PSYC 301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 5 1 20   X  
POLI 322 Văn hóa học 5 2 40 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
POLI 323 Chính trị học 5 2 40   X  
POLI 325 Gia đình học và giáo dục gia đình 5 1 20 Tiên quyết : Đạo đức học và giáo dục đạo đức X  
POLI 326 Hiến pháp và định chế chính trị 5 1 20 Tiên quyết : Pháp luật học X  
POLI 327 Lý luận chung về phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân 5 2 40 Tiên quyết : Giáo dục học X  
POLI 328 Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT 5 4 80   X  
POLI 331 Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin 5 2 40   X  
POLI 329 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 6 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Triết học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ) cổ, trung đại X  
POLI 332 Những vấn đề của thời đại ngày nay 6 2 40 Tiên quyết : Chính trị học X  
ENGL 296 Tiếng Anh chuyên ngành GDCT 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Anh 3   X
FREN 287 Tiếng Pháp chuyên ngành GDCT 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Pháp 3   X
RUSS 290 Tiếng Nga chuyên ngành GDCT 6 2 40 Tiên quyết : Tiếng Nga 2   X
POLI 232 Lịch sử các học thuyết kinh tế 6 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương X  
POLI 334 CNDVBC và CNDVLS - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 6 2 40 Tiên quyết : Triết học Mác - Lênin X  
POLI 335 Kinh tế chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 6 2 40 Tiên quyết : Kinh tế chính trị Mác - Lênin X  
POLI 336 Chủ nghĩa xã hội hiện thực 6 1 20   X  
POLI 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X  
POLI 421 Tác phẩm Kinh điển Triết học 7 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin   X
POLI 422 Triết học trong các Khoa học tự nhiên 7 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin   X
POLI 423 Triết học trong các Khoa học xã hội và nhân văn 7 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin   X
POLI 424 Lịch sử phép biện chứng 7 2 40 Tiên quyết : Logic học   X
POLI 425 Logic học biện chứng 7 2 40 Tiên quyết : Logic học   X
POLI 426 Triết học về môi trường và con người 7 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin   X
POLI 427 Chuyên đề Triết học 1 7 2 40 Tiên quyết : CNDVBC và CNDVLS - Những vấn đề lý luận và thực tiễn   X
POLI 428 Chuyên đề Triết học 2 7 2 40 Tiên quyết : CNDVBC và CNDVLS - Những vấn đề lý luận và thực tiễn   X
POLI 429 Phương pháp giảng dạy Triết học 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội khoa học   X
POLI 430 Tác phẩm kinh điển Kinh tế chính trị học 7 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin   X
POLI 431 Kinh tế học vĩ mô 7 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương   X
POLI 432 Kinh tế học vi mô 7 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương   X
POLI 433 Kinh tế học quốc tế 7 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương   X
POLI 434 Kinh tế học công cộng 7 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương   X
POLI 435 Kinh tế học phát triển 7 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương   X
POLI 436 Thống kê kinh tế 7 2 40 Tiên quyết : Kinh tế học đại cương   X
POLI 437 Chuyên đề kinh tế chính trị học 7 2 40 Tiên quyết : Kinh tế chính trị Mác - Lênin   X
POLI 438 Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị học 7 2 40 Tiên quyết : Kinh tế chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay   X
POLI 439 Tác phẩm kinh điển CNXHKH 1 7 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin   X
POLI 440 Chuyên đề CNXHKH 1 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội khoa học   X
POLI 441 Chuyên đề CNXHKH 2 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội khoa học   X
POLI 442 Chuyên đề CNXHKH 3 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội hiện thực   X
POLI 443 Chuyên đề CNXHKH 4 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội hiện thực   X
POLI 444 Chuyên đề CNXHKH 5 7 2 40 Tiên quyết : Tôn giáo học   X
POLI 491 Chuyên đề CNXHKH 6 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội hiện thực   X
POLI 446 Phương pháp giảng dạy CNXHKH 7 2 40 Tiên quyết : Chủ nghĩa xã hội hiện thực   X
POLI 490 Tác phẩm kinh điển CNXHKH 2 7 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin   X
POLI 447 Tác phẩm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng 7 2 40 Tiên quyết : Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin   X
POLI 448 Tác phẩm của Hồ Chí Minh 7 2 40 Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh   X
POLI 449 Tác phẩm của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   X
POLI 450 Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   X
POLI 451 Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   X
POLI 452 Phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 7 2 40 Tiên quyết : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   X
POLI 453 Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 1 7 2 40     X
POLI 454 Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 2 7 2 40     X
POLI 455 Phương pháp giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh 7 2 40     X
POLI 457 Thực tế chuyên môn ngành GDCT 8 1 90   X  
POLI 468 Các phương pháp nhận thức khoa học 8 3 0   X  
POLI 469 Lịch sử Mỹ học 8 3 0   X  
POLI 470 Triết học Ai cập - Lưỡng Hà 8 2 0   X  
POLI 496 Dạy học, kiểm tra và đánh giá môn GDCD theo chuẩn kiến thức, kỹ năng 8 2 0   X  
POLI 460 Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế trong thời kỳ quá độ 8 2 0   X  
POLI 461 Giáo dục môi trường 8 3 0   X  
POLI 462 Quản lý kinh tế 8 3 0   X  
POLI 471 Chuyên đề về giới và bình đẳng giới 8 3 0   X  
POLI 495 Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 8 3 0   X  
POLI 497 Thể chế chính trị thế giới đương đại 8 2 0   X  
POLI 463 Chủ trương của Đảng giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và con người 8 2 0   X  
POLI 464 Đảng với việc xây dựng hậu phương trong chiến tranh cách mạng 8 3 0   X  
POLI 465 Tư tưởng Hồ chí minh - di sản thời đại 8 3 0   X  
POLI 498 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X  
POLI 499 Khoá luận tốt nghiệp 8 10 0   X  
Post by: admin admin
06-03-2019