Khung chương trình chuyên ngành Công nghệ Thông tin


06-03-2019

Khi kiến thc

Mã học phần

Tên học phần

Kỳ thứ

Số tín chỉ

Tổng số tiết

Điều kiện tiên quyết

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức chung

ENGL 101

Tiếng Anh 1

1

4

80

 

 

X

FREN 101

Tiếng Pháp 1

1

4

80

 

 

X

RUSS 101

Tiếng Nga 1

1

4

80

 

 

X

COMP 103

Tin học đại cương

1

2

40

 

X

 

PHYE 101

Giáo dục thể chất 1

1

1

33

 

X

 

POLI 101

NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1

2

2

40

 

X

 

ENGL 102

Tiếng Anh 2

2

3

60

Tiên quyết : Tiếng Anh 1

 

X

FREN 102

Tiếng Pháp 2

2

3

60

Tiên quyết : Tiếng Pháp 1

 

X

RUSS 102

Tiếng Nga 2

2

3

60

Tiên quyết : Tiếng Nga 1

 

X

PHYE 102

Giáo dục thể chất 2

2

1

33

 

X

 

MUSI 109

Âm nhạc

2

2

40

 

 

X

POLI 109

Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ

2

2

40

 

 

X

PSYC 109

Kỹ năng giao tiếp

2

2

40

 

 

X

POLI 201

NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2

3

3

60

Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1

X

 

ENGL 202

Tiếng Anh 3

3

3

60

 

 

X

FREN 201

Tiếng Pháp 3

3

3

60

Tiên quyết : Tiếng Pháp 2

 

X

RUSS 201

Tiếng Nga 3

3

3

60

Tiên quyết : Tiếng Nga 2

 

X

PHYE 201

Giáo dục thể chất 3

3

1

33

 

X

 

POLI 202

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

2

40

Tiên quyết : NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2

X

 

PHYE 202

Giáo dục thể chất 4

4

1

33

 

X

 

POLI 301

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

5

3

60

Tiên quyết : Tư tưởng Hồ Chí Minh

X

 

DEFE 201

Giáo dục quốc phòng

5

7

160

 

X

 

Khối kiến thức chuyên ngành

MATH 147

Giải tích 1

1

3

60

 

X

 

MATH 111

Đại số tuyến tính & Hình học giải tích

1

3

60

 

X

 

PHYS 143

Vật lý đại cương

1

2

40

 

 

X

MATH 155

Cấu trúc đại số và lý thuyết số

1

3

60

 

 

X

MATH 143

Xác suất thống kê

2

2

40

Tiên quyết : Giải tích 1

X

 

COMP 121

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 122

Toán rời rạc

2

3

60

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

MATH 154

Giải tích 2

2

3

60

Tiên quyết : Giải tích 1

 

X

COMP 124

Lập trình C/C++

2

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 125

Điện tử số

2

2

40

Tiên quyết : Vật lý đại cương

 

X

MATH 264

Phương pháp tính và tối ưu

3

2

40

Tiên quyết : Giải tích 2

X

 

COMP 221

Cơ sở dữ liệu

3

2

40

Tiên quyết : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

X

 

COMP 222

Kiến trúc máy tính

3

2

40

Song hành : Vi xử lý

X

 

COMP 226

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

3

60

Tiên quyết : Toán rời rạc

X

 

COMP 223

Vi xử lý

3

3

60

Song hành : Kiến trúc máy tính

X

 

COMP 230

Phương pháp nghiên cứu khoa học

4

2

40

 

X

 

COMP 224

Ngôn ngữ hình thức

4

3

60

Tiên quyết : Toán rời rạc

X

 

COMP 225

Nguyên lý hệ điều hành

4

2

40

Tiên quyết : Kiến trúc máy tính

X

 

COMP 227

Lập trình hướng đối tượng

4

3

60

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 228

Cấu trúc máy tính

4

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

 

X

COMP 229

Truyền số liệu

4

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

 

X

COMP 311

Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình

5

2

40

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

X

 

COMP 319

Mạng máy tính

5

3

60

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 312

Lập trình mạng I

5

2

40

 

X

 

ENGL 281

Tiếng Anh cho công nghệ thông tin I

5

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 314

Phần mềm mã nguồn mở

5

2

40

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

X

 

COMP 315

Xử lý song song

5

2

40

Tiên quyết : Kiến trúc máy tính

 

X

COMP 316

Lập trình .NET

5

3

60

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

X

 

COMP 317

Đồ họa máy tính

5

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

X

 

COMP 318

Cơ sở dữ liệu nâng cao

5

2

40

Tiên quyết : Cơ sở dữ liệu

X

 

COMP 412

Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin

6

3

60

Tiên quyết : Cơ sở dữ liệu

X

 

COMP 320

Phân tích và Thiết kế thuật toán

6

2

40

Tiên quyết : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

X

 

COMP 321

Hệ thống hướng tác tử

6

2

40

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

 

X

COMP 322

Lập trình mạng II

6

2

40

Tiên quyết : Lập trình mạng I

 

X

COMP 323

Phần mềm nhúng & di động

6

2

40

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

 

X

COMP 324

Lập trình nhúng cơ bản

6

2

40

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

 

X

COMP 325

Bài tập lớn môn học

6

3

60

Tiên quyết : Tin học đại cương

 

X

ENGL 283

Tiếng Anh cho công nghệ thông tin II

6

2

40

Tiên quyết : Tiếng Anh cho công nghệ thông tin I

 

X

COMP 281

Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên

6

2

40

Tiên quyết : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 

X

COMP 280

Giao diện người máy

6

2

40

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

 

X

COMP 329

Trí tuệ nhân tạo

6

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

 

X

COMP 417

Thực hành kỹ thuật máy tính và mạng

6

2

40

Tiên quyết : Mạng máy tính

X

 

COMP 418

Mạng máy tính nâng cao

6

2

40

Tiên quyết : Mạng máy tính

X

 

COMP 398

Thực tập công nghệ 1

6

2

0

 

X

 

COMP 411

Công nghệ phần mềm

7

3

60

Tiên quyết : Lập trình hướng đối tượng

X

 

COMP 413

Chương trình dịch

7

2

40

Tiên quyết : Ngôn ngữ hình thức

 

X

COMP 414

Một số vấn đề xã hội của công nghệ thông tin

7

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

 

X

COMP 415

Truyền và bảo mật thông tin

7

2

40

Tiên quyết : Toán rời rạc

 

X

COMP 416

Quản lý dự án công nghệ thông tin

7

2

40

Tiên quyết : Cơ sở dữ liệu

X

 

COMP 419

Xử lý tín hiệu số

7

2

40

Tiên quyết : Tin học đại cương

 

X

COMP 420

Hệ chuyên gia

7

2

40

 

 

X

COMP 421

Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin

7

2

40

 

 

X

COMP 415

Lý thuyết độ phức tạp

7

2

0

 

X

 

COMP 496

Thực tập công nghệ 2

8

4

0

 

X

 

COMP 499

Khoá luận tốt nghiệp

8

10

0

 

X

 

COMP 497

Chuyên đề tốt nghiệp khoa học máy tính

8

2

0

 

X

 

COMP 495

Chuyên đề tốt nghiệp công nghệ phần mềm

8

4

0

 

X

 

COMP 496

Chuyên đề tốt nghiệp kỹ thuật máy tính và mạng

8

4

0

 

X

 

Post by: admin admin
06-03-2019