Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020


18-09-2020

Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng đề án)

* Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường

- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Sứ mệnh: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng thuộc các lĩnh vực khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn, Giáo dục đạt trình độ tiên tiến; cung cấp dịch vụ giáo dục và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.hnue.edu.vn

Chi tiết đề án tuyển sinh trình độ năm 2020 của trường Đại học Sư phạm tải và xem tại đây

 

Post by: quangcntt
18-09-2020